2014. november 29., szombat

Háború miatt a legdurvább

Ez egy általános rendhagyó leirat, sajnos már nincsenek különbségek, s ahogyan egyre közeledünk ahhoz a ponthoz, egyre kevesebb esélyetek leszen megtenni, amit már megtehettetek volna, ha nem azokra figyeltetek volna, akik annyi kárt okoztak eddig is nektek is. Lehet mondani, a neveket, de nincsen értelme, mivel azokat kellene látni, akik őket irányítván befolyásolják a gaztetteik végrehajtásában. Nincs különbség közöttük, de nekik is van lehetőségük onnan kiszabadulni, csak tudniuk kellene, ami oly kézenfekvő, oly felemelő, s felelősséggel tartozunk értük is, ha nem teszünk meg érdekükben mindent, hogy kiszabadítsuk vagy inkább megszabadítsuk őket nyílt szívű imáinkkal, felemelő böjtjeinkkel, tisztuló szívvel, lélekkel... Két út van, az egyik a másikkal teljesen ellentétesen halad, s a meredekebb, keskenyebb, éppen a széles út közepén, a világgal szemben, a világi gondolkodással szemben.A következő feladat számotokra, irjátok meg  mit jelent számotokra a fenti szó, csak úgy tegyétek, hogy anyagi dolgokat semmilyen esetben ne írjatok, csak olyant ami bizonyíték összetartozásotokra, ezt küldjétek el egymás számára akár levélben, akár közös álmaitokban, s amelyik megegyezik mindkettőtöknél azt bővítsétek még egy tagmondattal. Számotokra a feladat adott, ilyenkor derül, ki igazán, hogy azért mert már eggyek az egységben, vagy azért mert más lehetőség ezen a közös úton nincsen. Következő gondolatotokkal, pedig azt tegyétek ami helyes, tudjátok lelketek hetedik szobájában megértitek, ha odafigyeltek hálatelt szívvel. Kívánom, a többit éljétek meg és engedjétek magatokat összeforrasztani.
Quicumque sancti Athanasii
Szent Atanáz Hitvallása
Aki üdvözülni akar, * mindenekelőtt szükséges, hogy a katolikus hitet tartsa;
Melyet ha valaki épen és felbonthatatlanul nem tart, * kétségkívül örökre elvész.
Ez pedig a katolikus hit: * hogy tiszteljünk egy Istent a Szent Háromságban és a Szent Háromságot az egyességben;
Sem a személyeket egybe nem elegyítvén, * sem a természetet el nem választván.
Mert más az Atyának személye, más a Fiúé, * más a Szentléleké;
De az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek egy az istensége, * egyenlő a dicsősége, egyenlőképpen örökkévaló a felsége.
Amilyen az Atya, olyan a Fiú, * olyan a Szentlélek.
Nem-teremtett az Atya, nem-teremtett a Fiú, * nem-teremtett a Szentlélek.
Mérhetetlen az Atya, mérhetetlen a Fiú, * mérhetetlen a Szentlélek.
Örökkévaló az Atya, örökkévaló a Fiú, * örökkévaló a Szentlélek;
És mindazonáltal nem három örökkévaló, * hanem egy örökkévaló;
Miképpen nem három nem-teremtett, sem három mérhetetlen, * hanem egy nem-teremtett és egy mérhetetlen.
Hasonlóképpen: mindenható az Atya, mindenható a Fiú, * mindenható a Szentlélek;
És mindazonáltal: nem hárman a mindenhatók, * hanem egy a mindenható.
Azonképpen: Isten az Atya, Isten a Fiú, * Isten a Szentlélek;
És mindazonáltal: nem hárman istenek, * hanem egy az Isten.
Azonképpen: Úr az Atya, Úr a Fiú, * Úr a Szentlélek;
És mindazonáltal: nem három úr, * hanem egy Úr;
Mert miképpen a keresztényi igazság kényszerít, hogy külön mindenik személyt Istennek és Úrnak valljuk, * úgy a katolikus isteni tudomány tiltja,
hogy három istent vagy három urat mondjunk. Az Atya senkitől sem alkottatott, * sem teremtetett, sem született.
A Fiú csak az Atyától vagyon: * nem alkottatott, sem teremtetett, hanem született.
A Szentlélek az Atyától és a Fiútól vagyon: * nem alkottatott, sem teremtetett, sem született, hanem származott.
Egy azért az Atya, és nem hárman vannak atyák, egy a Fiú, nem hárman vannak Fiúk, * egy a Szentlélek, nem hárman vannak a lelkek;
És ebben a Szent Háromságban semmi sincs elébb vagy utóbb, sem nagyobb és kisebb, * hanem a három személy egyenlőképpen örökkévaló és egymáshoz képest egyenlő.
Úgy, hogy amint előbb mondtuk: * mindenikben az egység a háromságban, és a háromság az egységben tisztelendő legyen.
Aki azért üdvözülni akar, * ilyen értelemben gondolkodjék a Szentháromságról;
De szükséges az örök üdvösséghez az is, * hogy igaz hittel higgyen Urunk, Jézus Krisztus megtestesüléséről is.
Ez azért az igaz hit: hogy higgyük és valljuk, * hogy a mi Urunk, Jézus Krisztus Istennek Fia, Isten és ember.
Isten: időnek előtte, az Atyának lényegi valójából született, * és ember: az anyának valójából időben született.
Tökéletes Isten, tökéletes ember: * értelmes lélekből és emberi testből áll.
Egyenlő az Atyával istensége szerint, * kisebb az Atyánál embersége szerint;
Noha Isten és ember, * mindazonáltal nem kettő, hanem csak egy a Krisztus.
Egy pedig: nem az istenségnek testté változásával, * hanem az emberi természetnek Istenhez való felvételével.
Egy nem a természeteknek egybeelegyítése által, * hanem az egy személyben való egysége által.
Mert miképpen az értelemmel bíró lélek és test egy ember, * úgy az Isten és ember: egy Krisztus.
Ő üdvösségünkért szenvedett, poklokra szállott, * harmadnapra halottaiból feltámadott.
Felment mennyekbe, ül a mindenható Atyaistennek jobbján, * onnan leszen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat;
Kinek eljövetelére minden embernek fel kell kelni testükkel együtt, * és számot kell adni tulajdon cselekedeteikről;
És akik jót cselekedtek, örök életre mennek, * akik pedig gonoszt, örök tűzre.
Ez a katolikus hit, * melyet ha valaki híven és állhatatosan nem hisz, üdvösségre nem juthat.

2014. november 27., csütörtök

"Gondolattal, szóval, cselekedettel"

Engedetlenségek

Anyagi-pénzügyi jellegű bűnök
csalás
ingyenélés
kölcsönkéregető életvitel
költekezés
lopás
pénzimádat
zsarolás
Testi-fizikai szokásbűnök (szenvedélyek)
dohányzás
gyönyörhajhászás
kábítószer-élvezet
kávézáshoz való kötödés
luxushajhászás
részegség
sok evés
Táplálékkal, itallal kapcsolatos bűnök
dobzódás
mértéktelenség
részegség
Egyéb, a testtel kapcsolatos bűnök
önsajnálat
Paráznaság bűnei
bujálkodás, orgiák
erőszakosság nemi kapcsolatban
házasságon kívüli nemi kapcsolatok
házasságtörés
kacérság
leselkedés
önkielégítés
parázna gondolatok megtűrése
perverzítás
pornó képek-filmek-újságok nézése
szemérmetlenség
tisztálan szemek
Indulat-érzelmi jellegű bűnök
agresszívitás
bosszankodás
féltékenység
megbocsátatlanság
veszekedés
Testi-fizikai erőszakos bűnök
emberrablás
fenyegetés
kegyetlenkedés
magzatelhajtás, abortusz
ölés
öngyilkosság
szadizmus
verekedés
A beszéd (nyelv) bűnei
buta humorizálás
elégedetlenkedés
esküdőzés
gúnyolodás
hazugság
itélkező beszéd
káromkodás
káromlás
kérkedés
pletyka
rágalmazás
szóharc
Jellembeli- és kapcsolatbeli bűnök
ábrándozás
akaratosság
előítéletek elfogadása és ápolása
fajgyűlölet
fékezhetetlenség
felelőtlenség
gonoszság
hálátlanság
hamisság
hízelgés
hűtlenség
igazságtalanság
ítélkezés
lustaság
okoskodás
önhajszolás
önimádat
önzés
szeretetlenség
szívtelenség
tiszteletlenség
türelmesség
uralkodás
versengés


Okkult bűnök

babonaság
gondolatátvitel
idegen kultuszokkal való foglalkozás
jóga
jövendölés
rágalmazás
Sátánnal való okkult foglalkozás
spiritizmus
szerencsejáték
tévtanokkal való foglalkozás
varázslás
Vallásos bűnök
aggodalmaskodás
bálványimádás
engedetlenség
esküdözés
gyülekezet-ellenesség
halottakkal való beszéd
hitetlenkedés
idegen vallások gyakorlása
imádság hiánya
kritizálás
lelki élettelenség
megbotránkoztatás
nem adakozás
öncélú teológizálás
öndicsőités
panaszkodás
pártoskodás
taníthatatlanság
tévtanok követése
törvényeskedés
tudatos ellenállás
vallásos agresszívitás
vallásos képmutatás
vallásos önigazultság
világiasság
vitatkozás, hitviták
Bizonyára ismeritek ezt az idézetet, amikor bementek a lelketek hetedik szobájába, ezzel sűrűn találkoztok. Mint mondtam sok minden amit lényegtelennek tartunk lényeges, s sok minden amire az időnket pazaroljuk lényegtelen. Mikor lehet tudni, hogy melyik lényeges és melyik lényegtelen, jó kérdés, de erre csak újabb kérdésekkel lehet válaszolni, így ha elérkezünk odáig akkor megpróbálom számotokra átadni, de azért egy példa kellene, már tudjátok, hogy összetartoztok, akkor miért nem vagytok személyesen is együtt, egymásért vele mellette érte. Erre adjátok meg a választ, a következő történet segít, mint mondván írtam az BŰN, ha a mennyei szeretetszerződés beteljesülését hátráltatjátok, ahogyan nálunk is, ha nem írunk naponta többször segítséget, nem tesszük meg amit megtehettünk volna már. Ezen érdemes elgondolkodnotok, ezt érdemes megszívlelnetek, s így akadályozzátok azt, aminek már meg kellett volna történnie. Nincsen olyan, hogy ez, meg azt mondta, tudjátok ti is mennyire irigyek, képmutatóak vagyunk, ha testünk felülemelkedik lelkünkön és szellemünkön. Még nem részletezem azt, hogy ez melyik kategóriához tartozik, majd rákerestek alul, vagy felül, vagyha mindkettő helyen, akkor se kell tudnom róla. Végig fogom venni, gondolattal, szóval és cselekedettel, ismerni kell, hogy még jobban felismerjük saját természetünket, amikor felülemelkedik testünk lelkünk és szellemünk fölé, mert lázadozunk ellene, engedetlenek vagyunk ahhoz, aki értünk adta önmagát, hogy kiengesztelje Abbánkat, s a szakadékot híddal, Önmagával átívelvén odavezet Abbánk kebelére. Ajánlom figyelmetekbe: JELENÉSEK vagy Ébredések, Jelenések


Az elutasítás gyümölcsei

LÁZADÁS
a vigasztalás elutasítása
mások elutasítása
pesszimizmus
nyersesség
nyersesség keménység
kételkedés
hitetlenség
agresszivitás
káromkodás
kötözködés
makacsság
hisztizés
lázadás
veszekedés
ÖNELUTASÍTÁS
alacsony önértékelés
kisebbrendűségi érzés
visszahúzódás függetlenség
bizonytalanság
méltatlan érzés
szomorúság gyász bánat
önvád
önkárhoztatás
elutasítja a kapcsolatokat
kudarctól való félelem
mások véleményétől való félelem
másfajta félelmek
szorongás, aggódás, depresszió
negatív hozzáállás dolgokhoz
reménytelenség, kétségbeesés
VÉDELMI MECHANIZMUSOK
küzdés, eredmény központúság
teljesítmény központúság, versengés

2014. november 26., szerda

Már végre ide is értem, de oly fáradtnak érzem magamat, hogy inkább egy rövidebbet kaptok

Még nem tartunk ott, ahol tartani szeretnétek, helyzetgyakorlatoknál sem, mivel meg kell értenetek valakit, aki csak adni képes, és nagyon örül, ha hálatelt szívvel imáinkkal alázatosan kérünk más számára. Ezt nem lehet gyakorolni, ezt meg kell élni, s ha megadatik, mindenkor megköszönni a legkisebb áldást is, mivel Ő a lelkünk javára ad, hogy még boldogabbak lehessünk a szeretve szeretetben általa vele mellette reggeltől estig, estétől reggelig. Segítségetekre lehet a következő honlaprendszer: UZENETEK , Szemezgessetek belőle, ajánlom figyelmetekbe leginkább

Kempis Tamás - Krisztus követése

2014. november 25., kedd

Gondolkodjál el, kérlek!

Akkor folytatom, mivel az eseménysorozatok ezt kívánják meg. - Akit érdekel utánanéz, de ez egyre mélyebbre süllyeszti azokat, akik részt vesznek, akár közvetve, akár közvetlenül itt már az is lényegtelen, így ha eljutunk odáig, akkor majd elmondom, hogy mennyire kevés az idő, de szerencsénkre ez sem rajtunk múlik. Hol is kellene folytatnom, ha elégeti előtted, akkor egyre erősebb leszen az összetartozás az egységben, s mint mondtátok akkor eléggé befütötök egymásnak. Erre annyit mondok, inkább itt lépjünk a tisztulás útjára, mint a pokolban égjünk, vagy ha vannak jó szándékú emberek akik alázatos őszinte, nyíltszívű imáikkal kiesdik számotokra, hogy a tisztitótűzbe kerülhessetek, de ezt is hagyjuk, mivel inkább itt ahol elkövettétek, itt lépjetek a tisztulás útjára. Nehéz lesz, ha nem egymásra figyeltek, nehéz leszen, ha nem a szívhang-válaszra nem figyeltek. Mint mondván írtam, jó alaposan gondoljátok el, gondolkodjatok minden tettek felől, amit egymás ellen elkövettetek. Ne siettessétek egymást, ne lassítsátok egymást, csak amit a szívhang-válasz megad számotokra. Amit írtatok, igen az lenne a legjobb, de nagyon keveseknek adatott meg azok közül akik az egység útjára léptek, hogy úgy történhessen meg. Kérdezhetnétek, miért nem az történik, egyszerűen csak annyi, egyikünk sem teljesen őszinte, egyikünk se gondolja el azt a kötelezettséget, amely életreszólóan már megköttetett jóval előbb, mint ahogyan felismertétek volna. A következő amit még ajánlok, válaszra válasz, tettekre tettek, s ha eljuttok addig, hogy már szavak nélkül megértitek egymást, akkor leszen készen az egység, amin természetesen dolgozni kell, mivel még nagyon sokan akarnak bennetek visszarántani. S ha helyetekbe lennék azt is kéritek mit tennék, beszélgetnék szemtől-szembe, ha pedig elfáradnánk karjaim között pihenhetne a lelkitársam, de addig még sok víz lefolyik a Dunában, mivel idén egyetlen pap sem vállalja már, hogy bennünket összeeskessen, s most már azért tudnunk kell, melyik van a mi aklunkban, s melyik tesz úgy, hogy odatartozik, de valójában a hamis prófétának engedelmeskedik. Erre kell nektek is figyelnetek, ha személyesen beszélhetek veletek, megtanítóm, hogyan lehet három szóból tudni, hogy hová tartozik... Amit tudtok hasznosítsatok, de ne feledjétek, Míg a világ, világ lesz, mindig mindig rosszabb lesz! , amíg meg nem érkezik Urunk, Megváltónk, Gyógyítónk, Szabadítónk, Jézus Krisztus, aki mindannyiunkért  a kereszten életét adta, hogy az a szakadék rajta keresztül híddá alakulhasson.

10000 Ft-ot ér a becsületed elvesztése

Hogyan fogalmazzak, hogy meg ne sértselek jobban, leíród azt mit kellene tenned a lelkitársaddal, de mindkét Urat akarod szolgálni, színművész! Elmondok egy nemrégen lejátszódott álomsorozatat, amit tuti hogy az indított el, akinek már személyesen is mellettem kellene lennie. Csak címszavakban, hogy megérthessed: Egyik álmom, melyet nem tehettem közzé, a címe talán az lehetne: Káptalanfüredről a kisértő Sárváron keresztül, Sopronba, rá következő éjszaka nem aludtam, mert nem akartam azt, hogy ennek az álomnak folytatása legyen, hajnalban mosdatlanul kezdtem a napot, annyira belegondolkodva elmélkedtem, hogy csakis a legjobbat akarom nyújtani a lelkitársamnak, hogy eléggé összezavarodtam, annyira összezavarodtam, hogy semmit nem akartam csinálni, csak készülni. S míg készülgettem elaludtam annyira, hogy reggelre megvolt a folytatása, ami persze jól hangzana, ha személyesen is képes lenne megtenni a lelkitársam, a jegyesegyetlenem. De mint később sejtheted, nem képes rá, viszont ahogyan összevoltam zavarodva, annyi figyelmeztetést kaptam, - hogy honnan emeltek ki?-, vagy -hogy milyen mélységből kiáltottam fel, s kiemeltek oda, ahová magam, soha nem lehettem volna mennyei segítség nélkül-... Jött a következő nap álma, ezt is természetesen a lelkitársam irányításával, mert akkor nem lett volna újabb figyelmeztetések sorozata. Az álom címe talán az lehetne: Sümegről Esztergomba 3 börönddel, pontosan leírva a színe, a formája, a mérete, s a tartalma... de ez még nem minden, ennél sokkal pontosabb leírás a helyről, az autóbuszon ülő személyekről, akik közül több olyan, akik ugyanazért dolgozva tevékenykednek, mint amiért általam... S lehetne folytatni, a mai nappal ez a legszebb és legmeghatóbb, de sajnos ebben az évben erre sor nem kerülhet, mivel esélye szinte 0%, bizalmam kicsit megfogyatkozott benne, de kezd visszaállni a töretlen bizalomra, de még nem az, mint pár napja volt, ez pedig a jövő zenéje. S akkor folytassuk a ti gondotokkal, amit úgy vélitek nem vagytok rá képesek megtenni, csak leírni. Akkor most vegyük, hogyan kellene indítani, hogy a legkisebb sérülést szerezzétek. Egyszerűen, kezébe nyomod az összes rólad készült fényképeket, s újságcikkeket ami rólad készült, s bizonyára hátráltatja az egységet. Jó lenne, ha már kiválogatva, mert akkor meg tudnátok mennyire mély sérülést okoztatok egymásnak. Akkor jó, ha összekeveri a lelkitársad, bizonyítván ő mindegyiket végigelemzi veled közösen. Mint fogalmaztál, közösségi portálra tettél fel olyan képet, amit nem lehetett volna, mert az egységetek veszélyeztette. Egyszerű a megoldás kérjed szépen személyesen a lelkitársadat, öleljen át és soha el ne engedjen. Égni fogsz előtte, a bűneid miatt, pedig még egyetlen ruhát sem vett le rólad személyesen, s ezt sem érted. A megértéshez azt kell megértened, ahonnan jön a lelkitársad, az olyan fertőző, hogy csak visszabontani lehet, és újból felépíteni a hegeket megerősítve. Olyan fertőző akár a sportvilág, akár a művészvilág, hogy annál csak a politikusi és egyházi szabadkőmüvesség fertőzőbb. Hogy megértsed, ajánlom figyelmedbe egy olyan oldalt, amelyről, ha átveszek akkor csak célirányosan tehetem. Ezen az oldalon olyan mélyen megtalálod az egyházi szabadkőművesség legnagyobb álságait, s megismerheted, hogy mennyire közel vagyunk a Z szakasz végéhez. Itt találsz olyat, amivel szét tudod választani a jót a rossztól, s megismerheted azt a szakadékot, amit a II. Vatikáni Zsinat okozott. Nagyon alaposan olvassad el, s kérjed mindenkor a megértés kegyelmét, mivel ezt másképpen nem lehet. A lelkitársad a színészvilágban olyan mélyre került, hogy onnan csak te vagy képes kihozni, úgy is lehetne mondani: Amit tettünk, azt visszabontjuk, s felépítjük az egységet az egyetlen sziklára, másképpen csak homokra épülnétek. Hogyan kell, közösségi portálok legújabb újdonsága amit a címben is megemlítettem, ennyit ér a megkötözöttség, ennyit ér az ha test felülemelkedik a lélek és szellem egységén. Most nekem is sírnom kellene, de inkább folytatom mivel ugyanabban a cipőben járunk, s ne feledd: Vétkeztem az Ég ellen, s te Ellened! .... Ez a legfontosabb, hogy azt a homokra épültet visszabontsátok, s akik belevittek a szép mázos szavaikkal, azokat hátatok mögött hagyjátok, de imádkozzatok értük, hogy meglássák azt, amit már volt alkalmatok megtapasztalni, mikor nem avatkoztak bele. Folytatom, akkor az jó gondolat, hogy leírtad, hogyan szeretnéd naponta látni, viszont semmit nem ér, ha a másik feled ennyit sem képes megtenni az egységért. Lehetne ecsetelni, mi az oka, de nem látom értelmét addig amíg abban a környezetből nem tud kitörni , semmilyen világi szerződés nem akadályozhat meg, mivel az emberi szerződések semmit nem érnek, a mennyei szerződéssel szemben. Ezt jó lenne, ha észrevennéd! Ezt jó lenne, ha ez alapján tennéd amit a szíved diktál a lelked tiszta forrásából. Tudod az a forrás, ami a hetedik szobában lelhető meg akkor, amikor elcsendesedik a környezetünk. Ott mindenre megkapod a választ, arra is mikor kellett volna elvenned feleségül, arra is, hogy mindig fognod kell a kezét, s bizalommal vele mellete érte leélni a rövid életed, ami még hátravan a Nagy Figyelmeztetésig. Bocsánatot kérek, hogy megérthessed az álomsorozat előzményét, ahhoz látnod kellene merre tevékenykedek, s mi miatt kellett a lelkitársamnak által indulni a figyelmeztetések sorozatának. Perpignan az Észak-Katalónia legnagyobb városa, innen származik Christine, aki a védelmező majdnem lelkitársam, előbb ismertem meg személyesen, kategórikusan eltávolították mellőlem, de akkor még sok mindent nem értettem meg. Amikor pedig már személyesen is fogalmam volt, ki a lelkitársam, merre keressem, nekem fontosabb volt az előmenetelem, mint az, hogy megtegyem azt az utam, amit már legalább 22 féleképpen bizonyára megtettem, neked is ezt kell tenned, mivel ezt kérte tőled a lelkitársad -CSAK MAGADAT HOZZAD!- Ebbe tudod minden benne van, s amikor a Christine-t elzavarták, ugyanazt megtették szinte ugyanazok a dr. Nagy Krisztinával. Itt a szó a lényeges, szinte ugyanazok a férgek, pribékek, viperák, köztük némelyek már megbánták, hogy beavatkoztak az elkerülhetetlenbe, de nagyon sokak még nem bünhődtek meg, s ha ezek most azt gondolják, hogy jobb leszen, ha Christine leszen Krisztina helyett, akkor el kell szomorítanom őket, mivel a december folyamán Adriennt, Christine-t, Justine-t, Katalint és természetesen a lelkitársamat, Krisztinának is megadom, hogy 77szerte erősebben képes lehessen odaállni a lelkitársa vagy majdnem lelkitársa mellé, ahogyan megadatik számukra, ha elfogadják általam tőlem ezt az ajándékot, csak annyit kell tenniük, hogy egy darab igazolást küldenek a névnapom nyolcadában. De ha mégiscsak később  teszik meg, akkoris kettő bizonyára leszen, akik el fogják kezdeni, s Justine pedig a lelkitársával él, ő bizonyára ugyis azt teszi, ami számukra a legjobb. A szőke hajúak kérdésesek, de eddig sem rajtam múlott, s ezután sem fog rajtam múlni, hogy felismerjék, hogy így képesek csak erősebben odaállni ahová kellett volna már, ha az a sok ha nem lett volna. Félni nincsen értelme, Aggódni felesleges, s így délután, vagy este megkapjátok a következő pontokat, ha megadatik.

Albánul ; Albánul ; Angolul (Eredeti) - Crusade of Prayers ; Arabul - Litany of Prayers ; Bahasa nyelven; Dánul ; Filippino ; Franciául - Croisade de Priére (French); Franciául ; Franciául ; Franciául ; Franciául ; Görögül ; Hollandul ; Hollandul ; Hollandul ; Horvátul ; Horvátul ; Indonézül ; Japánul ; Kínaiul ; Koreaiul ; Koreaiul ; Koreaiul ; Lengyelül ; Lengyelül ; Lengyelül ; Lengyelül ; Lengyelül ; Lengyelül ; Lettül ; Litvánul ; Litvánul ; Magyarul ; Magyarul ;Magyarul ; Magyarul ; Máltai nyelven ; Máltai nyelven ; Mandarinul ; Németül ; Olaszul ; Oroszul ; Oroszul ; Örményül ; Portugálul ; Portugálul ; Románul ; Románul ; Spanyolul ; Spanyolul ; Spanyolul ; Svédül ; Svédül ; Szlovákul; Szlovénül - Litany & Crusade of Prayers (Slovenian) ; Ukránul ; Ukránul ; Vietül ; Vietül - Crusade of Prayers (vietnamese)

Isten soha nem írna elő más tant, mivel Ő az Igéjét adta a világnak


2014. november 16. vasárnap, 20:10
Drága szeretett leányom, a Sátán a hazugság királya, a megtévesztés mestere, aki szabadon bejárván a Földet, minden pillanatban lelkeket fal fel. Erejét az a tény táplálja, hogy az emberek nagy többsége nem hisz az ő létezésében. Sokak szívét és lelkét hatalmába kerítette, és íme, ahogyan ő működik:
Hazugságokat mond azoknak, akiket megfertőz, és arra ösztönzi őket, hogy vétkezzenek. Arról fogja meggyőzni a lelket, hogy a bűn ártalmatlan dolog, és minden bűn elkövetése elfogadható, különösen azoké a bűnöké, amelyek vele kapcsolatosak. Ezek a bűnök magukba foglalják a test minden gonosz cselekedetét, beleértve a szabad szerelmet, az erkölcstelenséget, a bujaságot és a züllöttséget. Amikor az emberi testet eszközként arra használják, hogy olyan cselekedeteket kövessenek el vele, amelyek szégyenteljesek Isten Szemében, tudni fogjátok, hogy ez a sátáni befolyás jele.
Amikor a gonosz befolyást gyakorol azokra a lelkekre, akik Egyházamban a lelkek szellemi irányításával foglalkoznak, ösztönözvén őket a bűn elfogadására, akkor ezt ravasz módon teszi. Figyelmeztetni fognak benneteket, hogy ne ítéljétek el a bűnöst, de egy szót sem fognak ejteni arról, hogy a bűn Isten Szemében elítélendő.
Amikor a Sátán el akarja pusztítani a szeretetet, azt úgy fogja megtenni, hogy viszályt okoz a kapcsolatokban; gyűlöletet szít az emberek szívében, teletömvén hazugságokkal a fejüket, melyek arra fogják ösztönözni az embereket, hogy a konfliktusok és a háborúk által harcoljanak egymás ellen. A sátán olyan lelkek befolyása által fogja kísérteni az embert, akik már megadták magukat az ilyen kísértéseknek.
A hazugságok, az istenkáromlások és a gyűlölet olyan eszközök, amelyekkel a Sátán terjeszti a fertőzését. Ő egy hamis biztonságérzetben ringatja a lelket, amikor az egyik ember azt mondja a másiknak, hogy a bűn nem áll ellentétben Isten Törvényeivel, mivel az egy természetes dolog. Ennek következtében Isten gyermekei nagyon összezavarodtak, mivel az Isten által meghatározott törvényeket gyökerestől kitépték, és így az emberek bizonytalanokká váltak abban, hogy melyik irányba kell fordulniuk.
Nektek csak egy választásotok van. Olvassátok a legszentebb Bibliát, és emlékezzetek az Igazságra. Számotokra van ott feketén-fehéren, hogy olvassátok. Ha elfogadjátok az Atyám Szent Könyvében foglaltatott Igazságot, és hiszitek, hogy Tízparancsolatát Ő diktálta le Mózesnek, akkor nektek nem kell semmilyen más tant elfogadnotok.
Isten soha nem írna elő más tant, mivel Ő az Igéjét adta a világnak, és Azon semmiféle változtatás sem alkalmazható. Az az ember, aki változtatni mer az Igén, csakhogy az megfeleljen a bűnösök életének, egy szörnyű bűn elkövetésével vétkezik, és szenvedni fog a Szentlélek megsértéséért.

Jézusotok

2014. november 10., hétfő

Megteheted, hogy közszemlére teszed a jegyesed kényes képeit, valamelyik elosztóportálon, de gondoljál kérlek arra, önmagad által okozol kárt, főleg akkor ha kényszerítve van arra, hogy ne írjon neked.

Megteheted, hogy közszemlére teszed a jegyesed kényes képeit, valamelyik elosztóportálon, de gondoljál kérlek bele, önmagad által okozol kárt, főleg akkor ha kényszerítve van arra, hogy ne írjon neked. Az, hogy ekkor milyen lehetőséged van menjél el oda, ahhoz a ponthoz, amikor még tiszta forrás tisztán hamisítatlanul érkezett meg. Tudom, kérlek, nagyon nehéz ezt egyedül megtenned, de gondoljál bele kérlek egyszer úgyis vége lesz, egyszer úgyis meg lesznek büntetve azok a férgek által irányított személyek akik ellened alaptalanul vádaskodnak. El lehetne egyszerűen intézni, de nem a mi dolgunk, nekünk más adatott, s ha képesek voltunk felvállalni az egységet, akkor nem gondolkozol olyanon, hogy mi lenne ha, az összes tőle kapott fényképei közül nyilvánosságra hozod azokat amit vagy behatás, vagy megláncolván cselekedett. Erre is gondoljál kérlek, s arra is, ha mégis megteszed, akkor mitől vagy különb azoknál akik efféle helyzetekbe sodornak bele. Erre is gondoljál kérlek, a kényes helyzetben készült fényképeket azért kaptad, mert a lelkitársad is abban gondolkodván tetteivel, cselekedeteivel ezt önként szabad akarata által tette elibéd. Erre nagyon gondoljál kérlek, s ennek egyszer úgyis vége leszen, mivel az ösvényen egyedül úgy sem vagy képes haladni. Továbbá aminek indulni kell, egyszer úgyis elindul, azt az áradatot senkinek nincsen joga megakadályozni. Inkább imádkozd közös imá(i)tokat, ajánlj fel az egységetekért mindent, segítsél másokat is az egységükhöz az egységben, én ezt tudom ajánlani számod(tok)ra,

2014. október 21., kedd

Nem az a fontos mikor indul, hanem az hogyan tudjátok alkalmazva felhasználni


http://kepkezelo.com/images/cvu0xg73ra2quhvrogu4.jpg

Többen vagytok akik már várják, akkor elmondom amit el lehet mondanom. Nem fog számítani amit tanultatok, ha ellentétes az egyetlen igazsággal. Sőt nem is fogjátok megérteni, mint ahogyan sokatok még azt sem fogta fel, hogy a nyomaban.5mp.eu
a legnagyobb segitség annak akit, mellémrendeltek. Többet meg minek mondjak róla, ha felismeri a lehetőségét, akkor jobb lenne, ha aki ellene tett, odamegy szépen személyesen hozzá, és felfogja azt amit nem jegyezhetek meg, de az események során ennek meg kell történnie, mert nem leszen képes személyesen mellémállni, ilyen hasonlót fogtok ti is kapni, a két szélső számláló megegyezik, akkor indul, s akik képesek felfogni tetteik és cselekedeteik következményét, gondolataikat és elvesztegetett idejüket azok érteni fogják, mert megadik számukra annak a felismerése. S tudni fogják, hogy csak eszköz vagyok annak a kezében aki megadja számunkra a lehetőség felismerését, a gonosz bűntől duzzadó cselekedeteink megbocsátását, a tetteink melyet csak elhatároztunk, de kételkedtünk aggodalmaskodtunk abban aki csak a javunkat akarja, aki annyira szeret bennünket, hogy életét adta, hogy kiengesztelje Abbánkat.


Egy kis előzetes:
http://kephost.com/images/2014/07/25/bloggif_53d1e5ef4c073.gif Mit jelent? Mit határoz meg, s mi a viselkedésének az okozata?
Vagy miért nem elfogadható a hölgy ruházata? Mi az ami bizonyítja a tetteinek következményét:. Érdemes lenne továbblátni is, de inkább próbáljátok beleképzelni a helyzetbe magatokat http://kepkezelo.com/images/lj3ppswjk4yfdy2992e9.gif A háborút nem én kezdtem, a harcot mindannyiunknak kell fel vennünk, mivel ezek a évek az utolsó idők Z szakasza.S tudjátok, úgye tudjátok én már elindítottam volna 2008. április 5-én amikor el kellett volna vennem a jegyesegyetlenemet, akit amazok koholt vádakkal megakadályoztak, akik pedig tudják hol kellene lenniük, segítsék azokat akik segítségükre szorulnak. A helye pedig az a 83221 látogatottságú honlapunk leszen, ami eltünt a rendszerünkből, de visszaadták, azaz a http://www.andre.sokoldal.hu

2014. október 12., vasárnap

Tölts Velem 224 percet, nem tudom mikor indul, egy dolgot tudok amikor indulni kell, arról tudatlak benneteket testvéreim

Figyeljétek a két szélső számlálót (Free counters! Free counters! Free counters!), amikor megegyezik akkor kell indulnia, azt nem tudom melyik rendszerhez (1 Mosonmagyaróvár -a 26. helyemet miért kockáztassam?-, 1 Nyíregyháza (ezt annak idején azért csináltam, hogy emlék maradjon a naplom.com-ból, azóta még kettő), 1 Vízafogó (Esztergom),  2 Veszprém -ide nem fűzhetek semmi olyan információt, de ha mégis ide akkor triplázva-, 3 Bakonycsernye -ha majd nem félig szerkeszthető- ,  3 Brünn (Zug), 3 Hódmezővásárhely -csak akkor, ha megduplázni kellene- , 3 Miklóstelep, 3 Sátoraljaújhely -ha ide, akkor egyik átalakul azzá-, 5 Terézváros -ide csak, akkor ha egész lesz-, 6 Kecskemét -legvalószínűbb, de ez másképpen is alakulhat-, 6 Szombathely -ha megelőzöm saját magamat, ez szinte a legvalószínűtlenebb-, 12 Óbuda --miért bővítsem?) tagozódván, de ezt majd megálmodom, ha el kell készítenem azok részére, akik már beszélhettek velem személyesen. Hogy miről fog szólni azt tudom már, tehát nem akkor fog erről szó esni először, a tematikája hasonlóan 77-szer erősebb leszen, mint gondoljátok

2014. szeptember 17., szerda

Mindaddig levegőnek nézlek, amíg nem teszed meg, amit oly régen megtehettél volna

A nyílt támadásnak köszönhetően, s mivel elég sok testvéremnek kell segítenem, ezért csak annyit mondok még a lehetőség adott, csak élned kellene vele, de mivel inkább szaporítód az elmúlasztott lehetőségeket beszélhetek másképpen is, ahogyan téged kihasználnak ellenüNk, s meglátjuk Ők meddig bírják, mennyire játsszák élet-halál uráit.
Nagyon jól megtanultad, hogyan kell kibeszélned, hogyan kell kijátszanod, hogyan kell hitegetni - ezek szerint neked ennyit jelent a majdnem tízezer levél, többezer hozzádírt versem, többezer neked elküldött segítő írásom. Láss, és figyelj továbbra is azokra akiket modern rabszolgakereskedőnek hívunk. Csak hallgass rájuk, ők soha se fogják elmondani a valós tényeket, mert ahogyan mondani szoktuk betörik a fejük, s a kapott picinyke hatalmukat féltik.

2014. szeptember 16., kedd

A határidő lejárt, nem érkezett meg, így akkor nincsen értelme várni arra akit a modernkori rabszolgakereskedők eltévelyítettek

A munkatársaim írják a cikket, ha nem érintett benne Ön, akkor nem teszik közzé nevét, de mivel csak egyet tudok, hogy bizonyára nem értintett ezért ideje lesz, azt kapják, amit okoztak oly sokaknak. Nincsen kedvem ecsetelni módszereiket, bizonyára van olyan amiről még nem szereztünk tudomást, de addig keressék amíg lehetséges, amikor a cikk megíródik akkor visszavonva nem lesz. Nem lesz, mert eddig is azt tették, s ezután is azt teszik, mert annyira gátlástalan arroganciával vannak megfolytva. Igen meg vannak folytva, és a kedvencem amikor az egész család hallgat arról, mi folyik a háttérben, mert úgye Önök élet-halál urainak képzelik saját magukat. Lehet keresni, melyik munkatársaimnak kaptak rá jogot, hogy megírják a határidő lejárt, a tények, a dokumentumok felszínre kerülnek előbb vagy utóbb, nem csinálok fórumot hozzá, aki valós információval szolgál hasonló ügyekben az úgyis megtalál bennünket. A dokumentált tények, plussz az a háború melyet hasonszörűek okoztak és okoznak hasonlóan elkötelezett embereknek odavezet amit hamarosan megtapasztalunk, így nincsen értelme ecsetelni.

2014. szeptember 11., csütörtök

Megtehetném, de mégsem teszem, mert az véleményem szerint erőszak, én pedig megigértem neki, hogy nem teszem közzé csak a címeit

Hogyan folytassam, hogy Őt ne bántsam meg, de mégis megbántóm azzal hogy a szemére vetem a tényeket amit, ha elfogadna akkor már nem az lenne, ami ezidáig. Lejegyezhetném a tényeket, de inkább nem teszem, mivel aki képtelen különválasztani aki az eggyéforráshoz vezetett miNKet, annak még ha ott mennék el személyesen mellette akkor sem jönne rá, hogy egy újabb elmúlasztott lehetőség... amiből már úgyis Dunát lehetne rekeszteni, úgyhogy eggyel több már nem számít a rovásán. Nem számít a rovásán, mivel azt sem veszi észre ami a szeme előtt zajlik, s ezt azoknak a férgek vezette egyéneknek köszönhetjük, akiben ő annyira megbízik, de csak tegye míg a teljes átrendeződés meg nem történik, s akkor már hiába jön, mivel ő nem 77szerte erősebb sajátmagánál, de ha mégis az lenne, akkor meg hazaárulók verhetnék a fejüket a falba, amit pedig eddig nem vettem észre, pedig elég nyitott fülellel, szemmel, szívvel járok ahová mennem kell, akikkel találkoznom kell.

2014. szeptember 9., kedd

Én felvállaltam, mégsem engedték hozzám személyesen, a bejegyzésnek elég durvának kellene lennie, inkább marad üresen s gondoljátok el mit akartam volna írni, s azt szorozzátok meg legalább 77-tel

szívnek, ha a lelkitársunkat találjuk meg, ezen ha elgondolkoznának ezen azok a férgek vezette egyének, akkor megérthetnék magukkal szúrtak ki elég alaposan, ha már írnóm kellett amelyet üresnek szerettem volna hagyni Aztán ha rájöhetnének ki az az összekötő kapocs, aki úgy teremtett mindannyiunkat, hogy magát adta értünk... s lehetne folytatni, de aki ismeri úgyis tudja, a szerelem helyett szeretet az első megkeresett pillanattól. Nem íróm le, de nagyon várom a végkifejletet, ami azoknak, ha nem bánják meg, mit okoztak, azt kapják amit nem hisznek, hogy egyszer mindannyian felelősségre leszünk vonva. S el kell mondjam, jobb ebben  az életben, mint odaát, mert ez is le van már oly régen írva, csak próbálják tudományosan megcáfolni, akár lehetetlent állítva, magukat s a közössséget becsapván.

2014. július 27., vasárnap

A család, mint autonóm valóság...

"Napjainkban a heteroszexuális és monogám családot minden elképzelhető módon támadják. A család az emberiség minden kultúrájában eredetileg egy férfi és egy nő monogám házassága alapján a társadalom őssejtje. Magától értetődően ez a természetes intézmény koronként és helyenként változatos szervezeti formákban jelenik meg. De a patriarkális családtól a kiscsaládig terjedő skálán mindig ugyanazt az alapvető valóságot látjuk. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy egy családban a férj és a feleség kölcsönösen elfogadja egymást, szereti egymást és megosztja egymással az életét." - írja Joseph H. Hagan professzor, a Család Pápai Tanácsának konzultora, a Szent Gergely Rend Nagykeresztjének birtokosa, máltai lovag.Az érett személyiség kialakulásának egyes feltételei
A bizalom, összetartozás, a másik feltételek nélküli elfogadása - A szülő és a gyermek harmonikus kapcsolata a bizalom ősforrása, amelyet a házastársak közötti viszony alapoz meg. Megfelelő szülő-gyermek kapcsolat hiányában a fejlődő személyiség számára az emberi közelség inkább bizonytalanságot jelent és félelmet vált ki. A bizalmi kapcsolat teszi lehetővé a másik feltétel nélküli elfogadását, azaz szeretetét. Ugyancsak ez a feltétele, hogy a másokban el tudjuk fogadni a másságot, a különbözőséget, adott esetben a betegséget, a korlátozottságot, a testi-lelki hibákat is.
A bizalom az ellenséges érzületek hiánya. Újabb kutatások szerint az ellenségesség (tehát a bizalom hiánya) alapvető szerepet játszik egyes betegségek (például a szív- és érrendszeri betegségek) kialakulásában. Ugyancsak szerepe van az önkárosító magatartásformák létrejöttében.
Biztonság - A család a személy egyik fontos szükségletének, a biztonságnak legfőbb garanciája. A biztonság hiánya, mint ezt számtalan lélektani kísérlet bizonyítja, torz lelki fejlődésre vezet és a legkülönfélébb mentális betegségek hátterét képezi. Állatkísérletek igazolják, hogy a szülőtől megfosztott főemlős fejlődése elmarad, egyes, a felnőtt állatra jellemző funkciók nem fejlődnek ki.[2] Szomorú tapasztalatok igazolják az embertársadalomban is, hogy a gyerekkori, különösen a kora gyermekkori biztonság hiánya később már behozhatatlan károsodásokra vezet.
Érzelmi kapcsolatok - A biztonságot nem a szülői és családi környezet puszta megléte garantálja elsősorban, hanem az ezen belül meglévő érzelmi kapcsolatok. Az ember fejlődésében kiemelt fontossága van a valakihez való kötődésnek. A kötődés optimális esetben a szülő, a testvérek. Kedvezőtlen helyzetben, családon kívül felnövő gyermekek számára is elsődleges fontosságú, hogy a gondozó tartósan azonos személy lehessen. Súlyos ártalomra vezethet a "gondozó" gyakori változtatása, mint ahogy ez a hazai állami gyermeknevelő intézményekben még ma is gyakorlat. A kötődés fontosságát emeli ki az a tény is, hogy kísérleti vizsgálatok szerint a felnőtt személyt leginkább megrázó esemény valamely szeretett hozzátartozó váratlan elvesztése (házastárs vagy gyermek).
Mindezek a család nyújtotta feltételek garantálják az érett személyiség kibontakozását.
Érett, jövőért felelősséget vállalni képes személyiségek kialakulása társadalmi érdek. A társadalom mégis gyakran magára hagyja a jövőért, másokért áldozatra, komoly erőfeszítésre képes személyiségek "műhelyét", a családot. Modern paradoxon: az érett személyiség nem ideális fogyasztó. Az "ideális fogyasztó" a kapcsolataitól, céljaitól megfosztott, magányosan szorongó ember. Az emberi kapcsolatok is fogyasztási cikké válnak. A fogyasztói társadalom ideálja az infantilis személyiség (az érett ellentéte), akinek jellemzői: bizalmatlanság, sőt ellenségesség, unalom, öncélú izgalomkeresés, erőszak, agresszivitás. Mindezek a szorongás oldásának sikerületlen formái. Az az ember, akinek nincsenek hosszú távú céljai, aki nem bízik senkiben, és a kapcsolatokat is fogyasztási cikknek tekinti, a legkönnyebben manipulálható, befolyásolható. Hiszen nincs valódi társa, a célja a jobb nő, kocsi stb., és ezek lecserélése, amint jobbat talál. A fogyasztói társadalmat fenntartó erőket nem tekintjük eleve gonoszaknak, hiszen mindannyian élünk a kényelem adta lehetőségekkel, amelyeket mi hoztunk létre. De alapvető érdeke a társadalomnak, hogy felismerje, óriási gazdasági érdekek húzódnak meg a kiszolgáltatott, magányosan szorongó tömeg, a legjobb "fogyasztó" előállításában. Ezt szolgálja a reklámok nagy része, a szórakoztatóipar. Így a Fromm által "társadalmilag szentesített defektállapot"-nak nevezett jelenség áll elő. Ezeknek az érdekeknek ellensúlyozására nincs ugyanakkora anyagi erő, sőt, összehangolt stratégia, amely a társadalom hosszú távú érdekeit szolgálná.
A család egyéb fontos funkciói
Kommunikáció - Ha közelebbről megvizsgáljuk, mi is a kötődés valójában, nyilvánvaló, hogy a csecsemő esetében elsősorban fizikai kontaktusról, a szoptatással, a gondozással együtt járó fizikai, ízérzéshez kapcsolódó és szagingerek által közvetített benyomások együtteséről van szó. Később a kötődés "hordozója" egyre kevésbé maga a fizikai kapcsolat. Szerepét a kommunikáció veszi át, ezen belül is elsősorban a nem verbális kommunikáció, s csak később kerül előtérbe a felnőtt kötődésekre jellemző verbális kommunikáció. A családon belüli kommunikatív kapcsolatok jelentősége közismert. Torz családi struktúrák hátterében különféle patológiás közlési kapcsolatok rejlenek. A családon belüli kommunikáció minőségét és mennyiségét javító bármilyen változás a családok eredeti funkciójának erősítését is szolgálja. Az a jelenlegi gyakorlat, hogy a családi beszélgetések helyét a közös (vagy egyéni) tévénézés veszi át, a családok intim életébe való meglehetősen brutális beavatkozásnak is minősíthető. A családok többsége ugyanis felkészületlen a televízió tolakodó jelenlétével szemben.
Együttes élmények - A családon belüli kommunikáció javítása jelszó marad csupán, ha ennek érdekében konkrét cselekvések nem történnek. A beszélgetések tartalmát együttes élmények szolgáltathatják. Ezek hiányában a kommunikációs szükséglet hamar kielégül, közös élmények híján legfeljebb a közös életből, az együttlakásból adódó témákra korlátozódik. Az együttes élmény olyan az emberközi kapcsolatokban, mint a csapadék a szomjas földnek. Jól működő családok közös élményekre törekszenek. Kialakul a közös akciók rendje, kultusza. Az együttes élmény újra és újra felidézhető az egyéni átélés közlése által. A közös élmény, tapasztalat színesedik, gazdagodik, ha nem csupán magam élem át, de átélem a másik élményét is. A családok együttes élményeinek lehetőségei manapság súlyos fokban beszűkültek (például széles rétegek számára a családi üdülés nem elérhető többé).
Családi rítusok, ünnepek - A kommunikáció, az együttes élmények a családi élet autonómiájának legfőbb biztosítékai. Az ünnepekben nyilvánul meg a családban-lét "időtlen" mivolta. Az évről évre visszatérő karácsonyok során egy-egy családtag "hiányozhat" ugyan, új családtagok megjelenhetnek, mégis a nagyobb ünnepeken a "nagy család" szimbolikusan jelen van, mindazok, akik egymással valaha személyes kapcsolatban voltak. Az időn túllépő család valamiképpen az örökkévalóságra utal, ennek személyes, érzelmi élményét nyújthatja. A jól működő családok saját ünnepeiket is hagyománnyá nemesítik. A vallási és a magánünnep szerencsés ötvöződése a szép magyar szokás: a névnap (és nem annyira a születésnap) megtartása.
A vallás a maga ünnepeivel a család "öröklétének" legfőbb támasza lehet. Ünnepek teremtésére tett szánalmas profán kísérletek, mint a Valentin-nap megtartása, legfeljebb fogyasztói kampány-sikerekre számíthatnak, vagy állami bürokrácia össznépi felvonulásaiba torkollanak.
Generációs kapcsolatok - Jóllehet ma már egyre ritkább, hogy "nagy" családok élnek együtt, mégis, a család a generációk közötti kommunikáció legfőbb közvetítője. A ráncos öregasszonyban a szépséget a nagymamán keresztül ismerjük fel. Az elviselhetetlenül pimasz serdülő nem más, mint a saját unokám. A nagyapa történetei, bár már a könyökünkön jönnek ki, észrevétlenül saját múltunkba ivódnak, s unokáinknak már mint saját történeteinket adjuk tovább.
A nukleáris családok előtérbe kerülése magával vonja a családok megtartó erejének gyengülését (ebben a nők kényszerű munkába állása is szerepet játszik). A kisded bölcsődébe, a nagymama szociális otthonba kerül. A felnőtt generáció sem saját múltját, sem saját jövőjét nem tekinti élete szerves részének. A termelőképes felnőtt-gyártás, a már nem termelőképes személy forgalomból való kivonása egyre inkább intézményi feladattá válik. Ilyen módon a generációkon átívelő kommunikatív kapcsolatok lehetősége beszűkül. Az időskor mint valami negatívum jelenik meg, amelyet nem örömmel várunk, hanem félünk tőle.
A család mint élet- és munkaközösség - A család nem csupán éjjeli szállás, egyik eredeti funkciója a teljes életközösség. Ebben a funkciójában a családot nem csupán érzelmi kapcsolatok, hanem közös funkciók is összefűzték. Manapság ismét lehetőség nyílik arra, hogy családi vállalkozásokkal, a számítógépek otthoni használatával, rugalmas munkaidőkkel a családok több közös funkciót fejlesszenek ki.
A családbarát társadalom nem ellentétes a modern fejlődéssel. Fukuyama szerint az észak-olasz társadalmak tipikusan családbarát jellegűek, ahol a családi vállalkozások rendkívül elterjedtek, a civil szerveződések jelentős szerepet játszanak, ugyanakkor a gazdasági prosperitás sem kétséges.
Konfliktus-megoldási módok ("coping" stratégiák) - A családban-lét legfőbb biztosítéka annak is, hogy az egyén elsajátítja a társadalomban nélkülözhetetlen problémamegoldó stratégiákat. A családban-lét konfliktusainak ugyanis - a dolog lényegéből fakadóan - mindig van megoldása: hiszen a család együtt van, és szerencsés esetben együtt is marad (sajnos, manapság gyakran szétesik). A családon belüli konfliktusok eredendően nem hordozzák önmagukban a feloldhatatlanság rejtett lehetőségét, hanem a családi kohézió végső argumentuma érvényesül: valami megoldást kell találni. A konfliktus-megoldási módok megtanulásának módja a családon kívüli feszültségek kezelési stratégiája is, amelyet a gyermek szüleitől sajátíthat el. Ismét csak a pozitív megoldási módok kerülnek előtérbe: a szülőnek külső konfliktusai megoldása során destruktív stratégiák helyett pozitív megoldási módokat kell keresnie, hiszen a szereplők között rejtetten a család, a gyermekek is megjelennek. Nem vághatom be dühödten az ajtót főnökömre valami személyes büszkeség alapján, mivel, ha állásomat elveszítem, nem csupán én látom kárát.
A gyermekek a szülők konfliktus-megoldási módjait látják, így sokszor mintegy saját viselkedésünk karikatúráját láthatjuk gyerekeinknél. Így például az a szülő, aki nehézségeit ivással, evéssel, nyugtatókkal vezeti le, ne csodálkozzék, ha iskolás gyereke hasonlóan fog viselkedni.
Szerepek - Szerepnek nevezzük az egyénnel szemben támasztott magatartási elvárások rendszerét. A család a primer társadalmi szerepek megtanulásának legfőbb műhelye (szülő-, férj-, feleség-, gyermek-, testvér-szerep, ezek különféle variációi). A külső társadalom elvárásainak megfelelő szerepek megtanulásában is a család az elindító (diák, osztálytárs, vezető, beosztott, stb. szerep). Sőt, a hivatással együtt járó szerepek sikeres elsajátításában is jelentős segítséget jelenthet a jól működő családi háttér.
Értékek - Az egyén cselekvéseinek legáltalánosabb mozgatórugói az értékek. Az értékek nem annyira a dolgokban, hanem bennünk rejlenek. Egy sima gránitkő geológiai érdekesség az egyiknek, kulturális jelkép a másiknak, és a legnagyobb tisztelet tárgya az igazhívő muzulmán számára. A család eligazítást nyújt az értékek tekintetében a fogékony fiatal számára. Arra is képes, hogy toleranciát fejlesszen ki más értékekkel szemben. A jól működő keresztény család gyermeke nem fog zsidó temetőket feldúlni (vagy fordítva). A családok értéknevelő funkciója különösen hangsúlyos olyan korszakokban, amelyekre az "értékválság" kifejezés lehet jellemző.
Családi életre nevelés - Világszerte kísérletet tesznek a családi életre nevelésnek az iskolai oktatásban való bevezetésére. A család valódi szerepének félreértése vezetett ahhoz, hogy ezen a címen többnyire szexuális felvilágosítás folyik. A szexuális hűséget nem mint értéket jelenítik meg, hanem, mint az AIDS megelőzésének egyik fontos eszközét.
A családi életre nevelésnek értékeket kell felmutatnia, amelyek a családhoz kötődnek, a családban valósulnak meg.
T. László nyománDr. Madarasi Pál összeállítása

Ha tudod mit kellene tenned, de nem érzed magad képesnek, hogy megtedd, kérjél segítséget!

Leíród, amit már régen megtehettél volna; aztán elhadarod mintha nem rajtatok múlana. Nem ti lennétek akkor, lenne más akiről tudomást szereznék, tehát képesnek érzitek egymás gondolatit, egymás érzéseit megérezni, de féltek mégis kitől, lehetne feltenni a kérdések sorozatát. S jönnétek a múlttal, ami tulajdonképpen arra volt jó, hogy még alaposabban megerősödjetek. Leíród, de nem teszel úgy ahogyan tehetnél, oka mélyebb, de míg nem leszel őszintébb, addig értelmét nem látom leírni, mert egyik láncszem helyére kerülhet másik közösegység, s ti ettől annyira tartotok, hogy inkább egymás hibáit felnagyítjátok, csak ne kelljen azt tenni, ami sokkal könnyebb lenne egységben, mint ahogyan vergődtök. Leíród amire képes vagy, de az a sok de és talán egymástól távolít el benneteket. Mehetnék tovább, egyikötök és másikotok is amíg nem képes teljesen az egységben ráhangolódni aki mellé került már jóval előtte mint gondolnátok. Vegyétek tudomásul azt egymásnak ajándékai csak akkor lehettek, ha mindent személyesen kéz a kézben, személyes ölelésben átadtok, kipótoltok, … Aztán kéritek, hogy személyesen is foglalkozzam veletek, de éppen nem vesztek észre, mert

2014. július 14., hétfő

Szóval nem bírsz megszólalni, ha a lelkitársadat látod... erre kéred a válaszomat. Ez egy igen kényes kérdés, legegyszerűbb lenne személyesen elmagyarázni számodra, de legyen elég annyi, természetes viselkedés, ha nem vagy elég érett hozzá, hogy felfogd. Többször próbálkoztál, mégis hogyan úgy ahogyan kérte, vagy úgy ahogyan te jónak gondoltad. Itt nem lehet játszani, most leírhatnám, mivel ijesztettek el a lelkitársamtól, de legyen annyi, ha mellettem ülne személyesen, és velem ellentétes úton járna, akkor számít a kérés, ami tulajdonképpen a zárás az egységben, ha erre nem jöttél volna rá eddig. Lehetne tovább ragozni, de inkább egy példával szemléltetném, s legyen annyi elég, ha értem valaki megtanulna azokon a nyelveken amelyeken beszélek, s elküldené a két barátnőjét, azzal nekem annyi lenne. S lehetne akár orvos is, akiket édesanyám nem szeret, így távoltartja amíg lehetséges aminek meg kellett volna már történnie. De folytassuk, mivel a hét év eltelt a mennyei felismeréstől, így annak esélye, hogy a lelkitársam elolvassa ezen bejegyzésemet, egyenlő szinte a nullával, mivel akkor rájöhetne kik azok akik azt mutatják, hogy segítenek, valójában ártanak. Ami pedig ezek után jön, azt senkinek nem kívánom, mert az átrendeződés igen sok áldozattal jár. Akkor folytatom, tehát megszólalni úgy tudsz: 1. ráköszönsz: "Adjon Isten Jó (...(ide a napszakot))", ha válaszol úgy "Fogadja Isten "... akkor azon a úton van, amin merem remélni, hogy te is tartozkodol. A következő lépésként 2. reáköszönönsz az előbbi szerint, de most amikor megkapod a választ, megállsz vele szembe, és szemébe nézel, innen egyik lelkitárs se tud menekülni, de miért is menekülne az elől, aki által a legtöbbet tudják adni az egységnek.
S még valami próbáld ki először álmodban, utána pedig gyakorlatban személyesen még tisztább érzelmeket tehetsz ha úgy állsz előtte, hogy teljesen összezársz az egységben.

Megjegyzés vagy inkább utóirat, a példa már megtörtént, a végkifejlet megtörténése esetén jobb bele se gondolni, mi vár azokra akik az egység bármelyik tagját hátráltatták. Annyit még lejegyezhetek a két küldöttön volt valami amit akkor értettem meg, amikor már elköszöntünk...

2014. július 2., szerda

Ahol nincs harmónia - a mai világ családképei

„Míg visszatekintve nagyanyáink arról mesélnek, hogy a családjuk milyen hatalmas volt, a szülők és a nagyszülők mellett együtt éltek még a dédivel is, ez mára már szinte hihetetlennek hangzik. Teljesen átalakultak a családmodellek. A szűk családi kör terjedt el leginkább, ahol csupán a szülők és a gyerekek élnek egy háztartásban.


A hagyományos, nagycsaládos modell eltűnőben van. Találunk még ugyan olyan háztartásokat, ahol a nagyszülők együtt élnek a családdal, segítenek a gyerekek nevelésében, vagy azért laknak velük, mert nincs hova menniük” – írja T.T. tanulmányában. Majd eképpen folytatja: „A legtöbb esetben viszont a nukleáris család modellje található meg, amiben az anya, az apa és a gyerek vagy gyerekek élnek együtt. Emellett egyre gyakoribb, hogy egy szülő neveli a gyermeket, ez az úgynevezett csonkacsalád modell, ahol a másik szülő valamilyen oknál fogva már nem része a családnak. Legyen bármelyik modell, az kétségtelen, hogy minden egyes változat eltérően befolyásolja a gyerek személyiségének fejlődését. A férfi és a női szerep egyaránt fontos a gyerek életében és fejlődésében, viszont mára néha már azt sem lehet pontosan eldönteni, ki viseli a nadrágot, és kinek a kezében van a fakanál. A gyerek fejlődésének legfontosabb közegében, a családban szükség van mind a két félre, hogy a gyerek a megfelelő férfi és női modelleket tudja követni. Általában nem okoz gondot, ha családon kívül vagy csonka családban nő fel a gyerek, de előfordulhat, hogy személyisége valamilyen módon torzul, ha nem tudja a család biztosítani a férfi vagy a megfelelő női modell pótlását”. Többféle családmodell van ma jelen, átfedésekkel is sokszor találkozhatunk. Íme pár alapmodell, melyek a legjobban elterjedtek:
Apaközpontú modell
Itt a klasszikus, „apa hordja a nadrágot” elv érvényesül. Az anya megtesz mindent, amit férje kér esetleg követel, hisz a ház urának a szava szent és sérthetetlen. Az idejét a TV előtt töltő apa csak ritkán foglalkozik a gyerek problémáival, az anya látja el annak minden igényét.
Anyakirálynő
Itt az anya veszi át a főszerepet, irányítja az egész család életét. Nélküle az élet rövid idő alatt megállna, leleményességére minden téren szükség van. Az apa ráhagyóan enged neki mindent, és feltétel nélkül elfogadja a tanácsait. A gyerek pedig tőle vár megoldást minden egyes problémájára.


Veszekedők
A szülők szinte krónikus egyetértéshiányban szenvednek, és úgy próbálják saját akaratukat érvényesíteni, hogy túlüvöltik a másikat. Nem figyelnek egymásra, és a kommunikáció nem működik megfelelőképpen közöttük. A gyerek sem tudja, kinek a pártjára álljon, ezért személyisége megsínyli a veszekedő szülők érzéketlenségét.
Toporgó modell
Itt a két fél teljesen egyenlőnek tekinti magát, de egyikük sem eléggé határozott, hogy elképzeléseit véghez is vigye. Mindig várnak egymásra, és ezalatt mondhatni, elmegy a vonat előttük, nem sikerül megoldani a problémájukat. A gyermek ilyenkor a határozatlanságot tanulja meg, emiatt a valós élethelyzeteknek is nehezen tud majd megfelelni.


Csonkacsalád
Az egyik szülő elhagyja családját, vagy valamiféle tragédia miatt nem tud velük élni. Ebben az esetben egy főnek kell két szerepet eljátszania, így az anya megszűnik csupán anyának lenni, illetve az apának is át kell vennie az anya szerepeit. Lényeg, hogy a gyermek lásson férfi és női példát akkor is, ha már nem része az egyik szülő a családnak. Legyen ez egy keresztapa vagy egy nagyon jó barát, lényeg, hogy legyen kitől elsajátítani azokat a tulajdonságokat, amelyek biztosítják a megfelelő személyiségfejlődését.

Egyetlen kedvenc
Általában ahol egy gyermek van, ott a szülők neki áldoznak fel mindent. Ő kerül a középpontba, minden érte van, emiatt kerül veszélybe a személyiségfejlődés helyes útja. Lehet túlzott elkényeztetés, vagy túl sok elvárás az ok, a személyisége a helyestől más irányba fog alakulni.

Anyósvezető
Itt mindig az anyós mondja ki az utolsó szót. Mindenbe beleszólása van, ő mozgatja a szálakat a családban. Általában ő segít autót vagy lakást venni a párnak, így azt hiszi, joga van beleszólnia mindenbe. Szerinte nem a kettő, hanem a három a legmegfelelőbb szám egy párkapcsolatban. Arra viszont nem gondol, hogy a két fél közötti harmónia ezáltal könnyedén felborulhat.

Dr. Madarasi Pál összeállítása

2014. június 22., vasárnap

Lassan hét éve, hogy megismerhettem a tükörképemet, csak éppen mindezidáig nem engedték hozzám személyesen felvállalva

Hogy kik a hibásak, magukat ítélték már eddig is, ezen pedig nem érdemes rágódni. Hogy történhet, hogy másnak tudok segíteni, de akinek a legszükségesebb lenne emberi gondolkodással, annak képtelennek érzem. Képtelennek érzem, ez egy kicsit lekicsinylőnek tűnhet, mert ha majd összeforr, akkor megérthetjük, ha megadatik számuNKra a felismerés lehetősége. Felelhetnétek, hogy hívjam fel, egyetlen apró bökkenő ezzel, blokkolnak. Felelhetnétek, hogy írjak neki oda, ahol nem másítják meg, akkor jó alaposan figyeljetek már jó ideje ezt teszem, válasz pedig nincs, csak mély hallgatás, amikor újabb és újabb férgek által vezetett emberek neveibe botlok. Felelhetnétek, akkor vonjam őket felelősségre, erre pedig csak ennyi, akik magukat ítélik meg cselekedeteikkel, tetteitekkel, gondolataitokkal, azokat nem nekem kell megítélnem, mert nem az a hívásom. A hívásomról pedig nem szándékozók életem árán sem lemondani, mivel nem mindenért mit kaptam teljesen elszámoltatnak, ha nem használom testvéreim lelki és szellemi javará. Jöhettek a legtermészetesebbnek tünővel, ezzel is egy a bökkenő, akikkel személyesen beszélhettem, azok maguk is látják, ha alaposan figyelnek a barna tengerre, akkor már fel sem merülhet ilyen gondolat a elmétekben. Lehetne több mindent írni, de inkább akiknek megadatik, azok telefon és levél nélkül is megtalálnak, kérdezzétek azokat akiknek már sikerülhetett. Annyit még, talán megemlíthetnék  nem biztos, hogy reggel és este között már nincsen 778 kilométernél több, de annyit azért érdemes tudni egy napon belül többször is visszamehetek bármelyik elosztóponthoz, s ez eddig sem rajtam múllott, ha az egységre tekintettem, ha meginogtam, az azért volt, mert levettem a szememet arról az útról, amelyről itten már nem érdemes, mert nem tudod hol állsz meg, s nem tudod egyáltalán hol engednek vissza, mennyi és mennyi plussz kör után.

2014. június 9., hétfő

Pünkösdi gondolatok elé

Sokszor elgondolkoztattok, hogy még mit kellene leírni, ami a segítségetekre lehet, de amíg nem értitek meg, hogy mindenkinek másképpen lehet a leghatékonyabban segíteni. Kinek elég egy személyes találkozás, kinek még ötven sem elég, embere válogatja, hogy egyáltalán mikor adatik meg számára, az pedig szerencsére nem rajtunk múlik.Sok mindent lehetne leírni, de mindenkinek más a kezdeti útja, s ahhoz, hogy az egység útjára léphessen, el kell felejtenie azokat a világias cselekedeteket, amik egyre jobban taszították el attól az egyetlen úttól, ami csak az egységben lehetséges, csak az egységért lehetséges. Tudjátok ti is testvéreim, hiába akarok segíteni, ha a másik oldal nem fogadó. Küldhetitek hozzá annyi imátokat, küldhetitek hozzá engeszteléseiteket, ha nem képes fogadni, akkor csak egyre jobban és jobban eltávolódtok tőle. Ha adsz, akkor nem biztos, hogy tőle kapsz viszonzást, ezt is sokszor lehetett hallani tőlem is, erre pedig van egy olyan példám ami a szívemet tépi ki a helyéről, de annyira, hogy a fogadó képtelen fogadni, a fogadó állítólagos idézőjelbe téve kéne írni segítői, pedig ezt kihasználván támadást indítani merészelnek, csak azért, hogy a fogadót a zárkájában tartsák, hogy ne legyen képes még azt se megtenni, amit megigért már oly sok évvel ezelőtt.Aztán vagytok némelyek akik annyira próbáljátok bizonygatni, hogy nem tesztek a lelkitársatok ellen, ha odavezethetlek hozzá. A lehetőség adott, nem lehet mindent szemmel tartani, így csak azt veszem át, ami többetek számára is segítséget jelenthet. Volt olyan, hogy bizonygatta, hogy a lelkitársa ilyen, meg olyan, de azt elfelejtette bevallani, hogy lényegében a tükörképe önmagának, önmaga múltjában történt eseményeknek. Aztán amikor megemlítettem neki, hogy a forrást merre találja, akkor kezdett derengeni, még ennyit sem képes a lelkitásával kötött egységnek adni. Nem képes adni, mivel akkor nem teheti azt, amit mások az egységgel ellentétes széles úton megtesznek, mert világian gondolkodnak.Lehetne folytatni, de azt a mérhetetlen kiáradást szerencsére egyikünk sem leszen képes megakadályozni, így továbbiakaban csak annyit még, bárkinek segítek, csak magatoknak kell rájönni, hogy képesek vagytok felhívni a +36-70/316-8989 illetve a +36-70/9438-111 marokbeszélős elérhetőségeimen, pünkösdi ajándék volt számomra, hogy egy Nokia felmondta a szolgálatot, de ez is az én hibám, mivel odaadtam amit nem kellett volna, mert akkor még csak porosodott, most pedig amikor szükséges lehetne, most nincsen JELENLEG!

2014. június 5., csütörtök

Csillebérc-Óbuda-Péterhegy-Terézváros

Keresem, hol található, akár részletekben is, egyik részlet Sümegi kegytemplomban található
Aki zarándokol
Aki zarándokol, nem rohan
Aki zarándokol, nem menekül
Aki zarándokol, nem menetel
Aki zarándokol, nem túrázik
Aki zarándokol, nem kirándul
Aki zarándokol, nem sétál
Aki zarándokol, nem bóklászik
Aki rohan, azt az idő szorítja,
Aki zarándokol, azt az idő tágítja.
Aki menekül, önmaga elől fut,
Aki zarándokol,önmaga felé tart.
Aki menetel, másokhoz igazodik,
Aki zarándokol,saját ritmusára jár.
Aki túrázik, teljesít,
Aki zarándokol, teljessé lesz.
Aki kirándul, kikapcsolódik,
Aki zarándokol, bekapcsolódik.
Aki sétál, nézelődik,
Aki zarándokol, befelé figyel.
Aki bóklászik, céltalan,
Aki zarándokol, célra talál.
Aki zarándokol, úton van.
Aki zarándokol, jó úton van.
http://www.andre.mindenkilapja.hu (Ahogy kapom, úgy adom!)(50055)

http://nyomaban.blog.hu (Armageddon nyomában)(870746)

http://www.andre.eoldal.hu (Áttekintő irodalmi jelleggel)

http://uzenek.blog.hu (Anzix)(869474)

http://da.bloglog.hu (Dél-Alföld)
http://dd.bloglog.hu (Dél-Dunántúl)
http://aszerda.mlap.hu (Délvidék)
http://akedd.mlap.hu (Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld)

http://uzene.blog.hu (Európai látnoknőt követvén)

http://ea.bloglog.hu (Észak-Alföld)
http://em.bloglog.hu (Észak-Magyarország)
http://ahetfo.mlap.hu (Felvidék-Kárpátalja)

http://www.andre.atw.hu (Gyökereink)

http://andre.bloglog.hu (Hétköznapok)
http://www.nkrisztina.mindenkilapja.hu (JEGYESEGYETLENEM)

http://uzenetblogol.blog.hu (Jézus az Emberiséghez)

http://uze-k.blog.hu (Kadarkút-Siófok-Veszprém)

http://kd.bloglog.hu (Közép-Dunántúl)
http://km.bloglog.hu (Közép-Magyarország)
http://nyd.bloglog.hu (Nyugat-Dunántúl)
http://andre.glap.hu ( Öntsünk tiszta vizet a pohárba!)
http://acsutortok.mlap.hu (Őrvidék-gyepüvidék)

http://uzen.blog.hu (Sopron-Vác-Mohács)

http:/szent.blog.hu (Szentek köztünk élnek, a múlt róluk beszélnek)

http://akv.bloglog.hu (Ünnepnapok)
http://uzen-e.blog.hu (Vác-Esztergom-Veszprém)
Locations of Site Visitors Free counters! Free counters! Free counters!


http://www.ourlady.ca/pictures/virpines2.jpgSürgetve kérlek Isteni Irgalmasságodban Jézus, Drága Véreddel borítsd be a langyos lelkeket, hogy megtérhessenek.
http://a-k-v.blogspot.com (Andre Kriszta Visszavonhatatlanul)
http://segitok.blogspot.com (Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások)
http://akv0.blogspot.com (Frissülés)
http://uzene.blogspot.com (Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet… Földkerekségen)(167892993116260086317)
http://igazsagkereso.blogspot.com (Igazságokat keresek, nem féligazságokat!) (04913511731763672942)
http://fenykereszt.blogspot.com (Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete)
http://andrelowoa.blogspot.com (Legendák, mesék, mondák)
http://lowoa.blogspot.com (Meglepetés)
http://andre.naplom.tk (Nyelvtanoda röviden)
http://andre-lowoa.blogspot.com (Olvasó gondolkodó)
http://oromhir.blogspot.com (Örömhír)
http://akv1.blogspot.com (Őszinte alázatos erkölccsel)
http://andre.naplom.info (Szabadkereskedelmi övezetek)
http://lowoa-andre.blogspot.com (Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek)
http://uzenete.blogspot.comhttp://uzenek.blogspot.com (Üzenet)

2014. június 4., szerda

Bakonycsernye-Kecskemét-Mosonmagyaróvár-Nyíregyháza-Sátoraljaújhely-Sopron-Szombathely-Veszprém

http://www.conchiglia.us/ZETA/imag/dozule/proporz_CG.jpg „Ó, Jézusom, segíts, hogy mindig meglássam Szent Szavad igazságát, és segíts, hogy hűséges maradjak a Te tanításaidhoz, nem számít mennyire fognak kényszeríteni arra, hogy elutasítsalak Téged.”

http://www.andre.sokoldal.hu (A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…)
http://www.andre.lapok.hu (Áldott legyen mindörökké az Úr neve!)

http://andre.blogolj.net (Amerikai Látnokokat követvén)

http://bloghely.hu/bojt (Böjt-engesztelés-ima)

http://www.andre.5mp.eu (Ébredések, jelenések)

http://uzenet.blogj.net (Európai látnoknőt követvén) http://andre.ewk.hu (Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen)
http://www.andre.weblapmagus.hu (Honlaprendszer módosul)

http://bloghely.hu/andre (Jézus az Emberiségért)

http://uzene.ingyenblog.hu (Jézus az Emberiséghez)

http://uzen.blogj.net (Kadarkút-Siófok-Veszprém-Esztergom-Vác)

http://andre.freewb.hu (Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!)
http://andre.hupont.hu (Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak)

weblapot.net/andre (Meddig még?)

http://uzene.blogolj.net (Szétszaggatott szívek, akik összetalálkozhatnak, ha egymásra figyelnének mennyei segítséggel)

http://andre.iwk.hu (Titkok, amelyre ideje, hogy fény derüljön!) 
http://uzenet.ingyenblog.hu (Üzenet a Kárpát-medence területéről)

http://andre.ingyenblog.hu (Üzenet a Kárpát-medencén kívülről)

illetve a kedvencnaplom.hu (URam! Naponta fohászkodom Hozzád, hogy jöjjön el a Te országod, s nem veszem észre, hogy az már rég bennem van… Istenem, add, hogy felfedezhesselek Téged mindenben, s megtaláljam lelkem nyugalmát, s boldogan szolgáljam az Életet, amit Te adtál ajándékul minden élőnek! Ámen)


Locations of Site Visitors Free counters! Free counters! Free counters!http://www.frankreich-sued.de/pilgerstaetten/La-Salette/La Salette-001.jpg„ Jézus szent vére, melyet a kereszten kiontottál értünk, áldd meg ezt a hajlékot és vedd oltalmad alá!”

http://andre.weboldala.net (Andre Lowoa)
http://akv2.wordpress.comhttp://uzene.wordpress.com (“Én eltökéltem a szívemben, hogy az élet világosságában járok.”)
http://akv1.wordpress.com (Gondolkodtató melankólia)
http://uzenete.wordpress.com (Haladván az Armaggedon felé)
http://akv0.wordpress.comhttp://uzenik.wordpress.com (Keresztény bizonyságok, életek, történetek)

http://uzeni.wordpress.com (Magyarán-magyarul hazánk, nemzetünk, nemzedékünk )
akv5.wordpress.com (Meztelen Világ)
http://lowoa.wordpress.com (Múltban íródott, jelen-jövőben felhasználható)
http://lowoa0.wordpress.com (Múltban készült, )
http://andrelowoa.wordpress.com (Olvasó gondolkodó)
http://mesemonda.wordpress.com (Legendák, Mesék, Mondák)
http://segitok.wordpress.com (Segítek, hogy segíthessek!)(6984)
http://szentek.wordpress.com (Szentek köztünk járnak, csodák benünk élnek)
http://uzenet.wordpress.com (Üzenet)
http://uzenek.wordpress.com (Üzenetek, gondolatok az Egység felé vezető úton)

2014. május 24., szombat

Várunk… és közben szépen... lassan eltelik az életünk...

Várunk… Az idő múlik… De mi csak várunk…
A pillanat elmúlik és a múlt része lesz… És mi csak várunk…
Várjuk… hogy elmúljon a hideg… hogy elálljon az eső… hogy véget érjen a fárasztó nap… hogy elteljen a hét… hogy hazamehessünk… hogy elmehessünk… hogy egy jobb helyen legyünk… hogy elmúljon az unalom… hogy elmúljon a bánat… hogy megértsük… hogy elfelejtsük… hogy megbocsássunk… hogy megbocsássanak… hogy kisüssön a nap… hogy eljöjjön az igazi… hogy viszont lássuk Őt… hogy eljöjjön a nagy nap…hogy eljöjjön a nagy lehetőség… hogy erősek legyünk… hogy megmerjük tenni… hogy változzanak a dolgok… Várjuk… hogy elkezdődjön… várjuk… hogy elmúljon…
Csak várunk… Mindannyian mást… És sokszor csak a várakozásnak élünk, amely betölti mindennapjainkat… óráinkat… perceinket… és eközben elfelejtünk a pillanatnak élni… Elfeledkezünk a pillanatról, amely a kezünkben van… amely mindvégig a kezünkben volt… és közben elillan… Várunk… és közben szépen... lassan eltelik az életünk…