2013. február 14., csütörtök

„Minden ember számára kijelölte Isten az útját, amelyen kötelessége haladni, és lelkiismeretesen elvégezni a feladatokat. Nekem az a feladatom, hogy a Föld vezetőinek elmondjam a jövőt, és azt, miként lehetne az elkerülhetetlent elkerülni. Azokat az embereket, akiket Ő kiválaszt, nekem kell elvezetnem arra a helyre, ahol túlélhetik a III. világháborút, s a borzalmak után visszatérve egy szép és Istenszerető világot építünk. Minden népnek, vallásnak, az összes politikusnak, a gazdasági mágnásoknak azon kell lenniük, hogy megőrződjék a béke. Ha ez a következő 5 évben nem valósul meg, akkor az Úr által elrendelt jövő bekövetkezik. Ez az Ő feltétele! 2011 lesz az Emberiség bűnhődésének éve.
Istennek személyre és szervezetre szabott üzenete van a következőkhöz:
A keresztény világ vezetőinek, klerikusainak.
Az iszlám államok irányítóinak és hittudósainak.
A zsidó népnek.
Az orosz állam elnökének.
Az Európai Unió Parlamentjének.
A kínai kormánynak.
Az Amerikai Egyesült Államok Szenátusának.
Az ENSZ-nek.
Amennyiben a felsoroltak közül csak egy személy vagy szervezet nem hallgatja meg az Úr intelmeit, akkor bekövetkezik az elrendelt jövő! − 3, 6 milliárd ember fog elpusztulni.
Az atomháború után Közép-Szibériából elindul Isten új prófétája, aki elvezeti a Föld népét az Örökkönvalóhoz. Megvilágosítja szellemi és fizikai lényegét, nyilvánvalósággá téve, hogy csak Isten akarata fontos, nem az emberé. Ezt a levelet mindazok megkapják, akiknek az üzenet szól. Az emberiség nevében kérem, helyesen döntsenek!”
A keresztény világ vezetőinek!
Minden vallást egyenlőnek kell tekinteni, nem lehet egyik sem kizárólagos, hiszen Isten azt sohasem akarta. A keresztény egyháznak tömérdek bűn szárad a lelkén, főképp a múltja miatt. Most jóvátehetne sok mindent. Kezdeményeznie kellene a Vallások Világszövetségének létrehozását, amely együtt vigyázná a Mindenható törvényeit. A hatalmas egyházi vagyont, amelyet az évezredek során a dolgozó nincstelenektől kicsikartak, fordítsák a szociálisan rászorultak és a gyógyászat javára. Adjanak meg minden segítséget azoknak a népeknek, akiket kizsákmányoltak, akiket erőszakkal megfosztottak ősi vallásuktól. Támogassák őket, hogy újra megtalálják identitásukat, engedjék, hogy ismét gyakorolhassák őseredeti vallásukat. Ha ez nem valósul meg 2010-ig, akkor a kereszténység, mint vallás, eltűnik a Föld színéről. Ahogyan több vallás az emberiség történelmében. Csak az a vallás maradhat meg, amely az emberek javát szolgálja, és valódi isteni próféciákon alapszik…
Az iszlám államok vezetőinek és hittudósainak!
Nagyjából ugyanaz vonatkozik rájuk is, mint a kereszténységre, némi kiegészítéssel. Nekik föl kellene hagyniuk azzal a gyakorlattal, hogy nemtelen eszközökkel térítsenek. Terrorista szervezeteik a legprimitívebb harcot folytatják saját vallásuk nevében. Az öngyilkos merényletek elfogadhatatlanok, ezzel a módszerrel azonnal föl kellene hagyniuk. Isten kegyelméből azonban újra megszületett Mohamed próféta, aki 2007-ben föl fog tűnni, és összefogja az iszlám világot azért, hogy megvédje életüket, hitüket egy istentagadó, önös érdekből öldöklő, globalizációra törekvő, hamis próféciákat hangoztató fegyveres csoporttól. Isten csak az önvédelmi harcot bocsátja meg, a sátáni támadóknak nem kegyelmez. Amit az Úr természeti kincsekben, anyagiakban a mohamedán államoknak adott, azt most csakis a béke javára használhatják föl, különben visszaveszi azokat.
A zsidó népnek!
Az emberiség történelmében számos sorscsapás érte a zsidóságot. Ezúttal sem lesz másképpen, ha nem fogadják meg az Úr intelmeit. Izrael vezetői hatalomtól ittasultak, népüket egyéni érdekük szerint használják fel. Aztán vannak a gazdasági klikkek, akik rátelepedtek a Föld országaira, népeire, és úgy gondolják, hogy a pénz és hatalom birtokában bármit megtehetnek. Ők sem tartják be Isten törvényeit, sőt a békesség alapszabályait is másképpen értelmezik. Képesek elmenni az etika formulái mellett, lobbizva a végletekig, hogy céljaikat elérjék. Saját hitükben nem számít bűnnek a mások terrorizálása. Úgy hiszik, ők a globalizáció letéteményesei, Isten elsősorban számukra teremtette a Földet. Pedig ez helytelen gondolkodás, és ez lesz sajnos ismét sok millió békés zsidó végzete. Isten üzenetének legfőbb elve tehát, hogy valamennyi zsidó álljon ki a béke mellett. A dúsgazdag zsidók hagyjanak fel gyarló spekulációikkal, vagyonuk jelentős részét osszák szét karitatív célokra. Ellenkezőleg az atomháború e népet fogja a legnagyobb mértékben súlytani az egész Földön. A pusztulás után is üldözöttek lesznek, hiszen vezetőik nagyban hibásak abban, hogy a dolgok idáig fajultak.
Az orosz állam elnökének!
Isten nekik adta azt a feladatot, hogy ezt a velejéig romlott világot elindítsák a jó úton. Azok a gátlástalan erők, amelyek most abban mesterkednek, hogy rabszolgaságba hajtsák az emberiség jelentős részét, hamarosan elkezdik provokálni Oroszországot is. Aknamunkájukkal, gazdaságilag és politikailag úgy meggyengítik őket, hogy kénytelenek lesznek háborúkba bocsátkozni a piszkálódókkal. Ez lesz az indok, hogy kikiáltsák az oroszokat agresszornak, és a médián keresztül győzködjék, bujtogassák a világot a leszámolásra. A globalizációs erők azt hiszik, győzhetnek, de nem számolnak Istennel. Nem fog működni a rakétaelhárító rendszer meg a többi csodafegyver. Az oroszoknak hirtelen nem marad más, csak az atomfegyver. Mindkét fél kétségbe esik, elindítják nukleáris rakétáikat, amelyek borzasztó pusztulást idéznek majd elő, Szibéria jelentős része azonban átvészeli a csapást. És innen indul el az új próféta, amely kiutat jelent a túlélőknek, s ahonnan elindulhat a Világbéke mozgalom. Első feladatként a térségben élő valamennyi etnikumnak, kisebbségnek meg kell adnia az őket megillető személyi és kollektív jogokat. Ehhez csatlakozni fognak más országok, nemzetek is. A jogok megadása nem a gyengeség jele, hanem az Istenben való bizalomé.
Az Európai Unió parlamentjének!
Ez a szövetség törékeny és játékszere az Egyesült Államok politikájának.
Kezdve azzal, hogy a soknyelvű, sokarcú egyesült Európát egyáltalán föl lehet-e építeni. Nem lehet. A különféle népek nemzetek teli vannak egymás iránti sérelmekkel, amelyeket ha nem is kívánnak már egymáson megtorolni, de az irigység és féltékenység gátja lesz a továbblépésnek. Aztán a hamarosan bekövetkező nemzetközi konfliktusok hatására mind a NÁTO, mind az Európai Unió darabjaira hullik. Nos, ekkor kellene Európa államainak semlegesnek maradnia, hiszen csak így kerülhetnénk el az atomcsapást. Amely államok leteszik voksukat az egyik nagyhatalom mellé, gyakorlatilag pusztulásra ítélik magukat.
A kínai állam vezetőségének!
Kínára egy nagy próbatétel vár. Távol-keleten hamarosan elszabadulnak az indulatok. Rossz példákból kiindulva, melyeket az Egyesült Államoktól tanul el, a hatalmas ország vezetői hoznak egy helytelen döntést, és Kína elkezd terjeszkedni. Erősnek érzi magát, de ez csak illúzió. A kezdeti sikereket követően megkapják a borzalmas atomcsapást, amelynek következtében a legsúlyosabb emberáldozatot fogják elszenvedni. A lakosság 70 %-a odavész. A világháború szinte elképzelhetetlen nyomort, gyötrelmet, fájdalmat zúdít rájuk. Arra szerettem volna figyelmeztetni Kína vezetőit, hogy tegyenek meg mindent az isteni kegyért. Biztosítsák népüknek az emberi és kollektív szabadságokat, adják vissza Tibet függetlenségét, legyenek elégedettek azzal, amilyük van. Több ezer éves hagyományokkal rendelkező gazdag ország, nem szolgált rá ilyen mérvű katasztrófára. Hittel és békevággyal sokat segíthetnének magukon.
Az Amerikai Egyesült Államok szenátusának!
Gonosz, gátlástalan erők tartják hatalmukban gazdaságukat és politikájukat. Istentől messze eltávolodtak, hiába van a pénzükre írva „bízunk Istenben”, tetteik kioltják a jelmondatot. Istentől messze eltávolodtak, a világ csendőreinek hiszik magukat, a föld valamennyi népére a maguk eszmerendszerét akarják rákényszeríteni. Szántszándékkal félrevezetik a tömegeket, odavetve martalékul népámító elemeknek. Demokráciájuk hangzatos, valójában csak arra irányul, hogy globalizálják az emberiséget. A dollárt egyenértékűvé tették a Mindenhatóval: náluk a pénz az Isten. Az amerikai polgárok közfelfogásában a külországi háborúk megengedettek, szükségesek, ha azok anyagi haszonnal kecsegtet, és növeli tekintélyüket. Egy hosszú időn keresztül megtervezett, precízen kivitelezett életstílust honosítottak meg, amelyet sok mindennek lehetne nevezni, Istenfélőnek azonban semmiképp. Beültettek mélyen az emberek lelkébe egyfajta konfekcióérzést, tudatukba valamiféle sablongondolkodást, ezen keresztül már úgy tudják irányítani a népet, ahogy éppen az érdekeik kívánják. Az emberek tehát önzőek és istentagadók lettek. Bűneikért hatalmas árat kell fizetniük. A harmadik világháború kirobbanásáért felelős az amerikai politika, a nagytőkések hatalomvágya és az állampolgárok butasága. A legfőbb üzenet az számukra, hogy hagyják békén a világot. Ne akarják exportálni a demokráciájukat, ne akarjanak valamennyi ország felügyeletei szerve lenni, ne képzeljék, azt hogy minden jó tőlük származik, és ne kezdeményezzenek sehol háborút!
Sajnos attól tartok, az intelem süket fülekre talált. Az Egyesült Államok gátlástalanul átgázol mindenen és mindenkin, hogy világuralmi céljait elérje. Balgán azt hiszik, hogy valamennyi háborúból győztesen fognak kikerülni, hogy a világ úgy formálódik majd, ahogyan ők formálják.
És még mindig van remény. Az egyszerű amerikai polgárok tehetnének valamit egy általános összefogással. Erőteljes békemozgalmakat indítani, a meglévőket fokozni, leváltani az erőszak, a militarizmus híveit. Ellenkező esetben a „szuperhatalom” 2011 után hatalmas veszteségek közepette szétmorzsolódik.
Az ENSZ-nek! (UNO)
Ez a szervezet már megalakulása óta gyanúra ad okot. Számos jel utal arra, hogy az ENSZ elsősorban a leghatalmasabbak érdekeit képviseli, azok privilégiumait védi. A kisebb államok csak létszámnövelésre, a szavazó kvóciens megjelenítésére, az igazságosság látszatának fenntartására vannak benne. Nemigen szolgálja tehát az összemberiséget, így ebben a formában legitimitása megkérdőjelezhető. Az ENSZ-ben találhatók erős, közepes és gyenge nemzetek. És így is vannak rangsorolva. Isten pedig minden népet, embert egyenlőnek teremtett, ezért ami ettől eltérő, az számára a bűn melegágya. Ha az ENSZ képes lenne tagállamait egyenlő mércével mérni, ha nem tenne semmilyen különbséget gazdag és szegény nemzetek között, nagyon sokat tudna enyhíteni az elmérgesedett helyzeten. De valamiért ezt a szerepet nem hajlandó fölvállalni, és az okos tanácsokra sem fogékony. Nagy kár. Milliókat lehetne megmenteni!
Az atomháború után valódi igénnyé válik az Egyesült Nemzetek Szervezete. Isten törvényeinek betartása mellett létrejön egy tényleges népképviselet, ahol nem a kevesek hatalmi érdekei, hanem az összemberiség jövője lesz a lényeg. Az országok közötti egyenlőség − politikában, gazdaságban − végre megvalósul. A szegények és gazdagok közötti szakadéknak jogilag el kell tűnnie.

2013. február 8., péntek

Házasság Hete: egymásra hangolva

Vasárnap kezdődik a Bálint-naphoz kapcsolódó házasság hete, amit világszerte 21 országban rendeznek meg, Magyarországon pedig Egymásra hangolva mottóval tartják a keresztény egyházak és civil szervezetek összefogásával.
A Magyarországon hatodik alkalommal megrendezendő eseménysorozat központi programjainak fővédnöke Herczegh Anita, Magyarország köztársasági elnökének felesége.
Bíró László, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia családreferens püspöke csütörtöki sajtótájékoztatóján rámutatott: a pároknak nem csak egymásra kell hangolódniuk, hanem kettejüknek is az egész társadalomra, valamint az egyéneknek is tisztában kell lenniük saját magukkal, noha „a társadalomban fokozódik az individualizmus, az ego kultusza”, amely „félti magát a felelősségvállalástól, pláne egy életre”.
A katolikus püspök annak a meggyőződésének adott hangot, hogy a házasság hete „az elköteleződés ünnepe”, s a házasság „nem letöri az ént, hanem kibontakoztatja”, az egyén pedig ajándékká és megajándékozottá is lesz ebben a kapcsolatban. Közölte: a házasság hete abban szeretne segíteni, hogy az egyének önmagukra találjanak, ugyanakkor „az egymásra találáshoz is idő kell”. Hangsúlyozta: a gazdaságnak, a jogalkotásnak és a politikának is középpontba kell helyeznie a családokat, mert amennyire stabilak a családok, annyira stabil maga a társadalom is.
Steinbach József református püspök, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke idézte a Bibliából a Prédikátorok könyvét, miszerint „jobban boldogul kettő, mint egy” , mert „kell az az egyetlen valaki, akivel az életemet teljes egészében megoszthatom (...), akiben megismerem Isten ajándékát”, mert „Isten megáldja a házasságot”, amely „egymást segítő közösség”. Megjegyezte: jó látni, hogy van Családbarát magazin a közszolgálati televízióban.
Richard Kane, a házasság hete elindítója kiemelte: a mozgalom nemzetközi konzultációját tavasszal Budapesten tartják. Úgy fogalmazott: mindannyiunknak szükségünk van a házasság megerősítésére, mert egészségesebb lesz az ember, jobb lesz az életminősége, ha házasságban él, és a statisztikák alapján még több pénzt is keres. Ha a gazdaságot növelni akarják, érdemes szorgalmazni a házasságkötéseket – tette hozzá.
Annak a véleményének is hangot adott, hogy a nem házasságban élő párok a kapcsolataikban kevésbé boldogok, és a lelkészek sokat tehetnek azért, hogy a településeiken élők házasságait támogassák. A tematikus hét jelentősége, hogy rámutasson: „van értelme dolgozni a házasságokon” – állapította meg.
Herjeczki Kornél, a programsorozat szervezőbizottságának tagja elmondta: tapasztalataik alapján évről évre egyre többen vannak, akiknek fontos a házasság, amelyre úgy tekintenek, hogy megfelelőképpen fel kell rá készülni és minőségi időt kell rá fordítani. Egyre többen vannak, akik a házasságban kialakult konfliktusaik megoldásához segítséget kérnek, és dolgoznak azon, hogy a házasságukat fenntarthassák – említette meg.
Az idei rendezvény „arcai” Várnagy Andrea és Farkas Zsolt zongoraművész-házaspár. Várnagy Andrea annak a meggyőződésének adott hangot, hogy „egyedül úgy működhet a házasság, ha Istent hívják megoldásért, útmutatásért”. A házasság mindennapi harc, amelynek ára van, de „az ajándék hatalmas”, ugyanis az ember olyan társat kap, akire mindig számíthat – fűzte hozzá.
Mint mondta, a konfliktushelyzetek megoldásában a megbocsátásnak nagy szerepe van, ami egyúttal „megújítja a szeretetet”. Farkas Zsolt arról beszélt, hogy a szerelem érzése az évek során elmúlik, helyébe a szeretet lép, ennek felismerésében pedig nagy szerepe van az ember értelmének és akaratának.
A Magyar Kurír kérdésére Bíró László kifejtette: a házasság hete decentralizáltan zajlik a magyar egyházban. A programsorozat bekerült a köztudatba. Érezzük, hogy szükségünk van egy elbizonytalanodott társadalomban arra, hogy a házasság egyértelmű értékként jelenjen meg, hogy a házasság élhető és szép.
– Magukra vannak hagyva a párkapcsolatok – tette hozzá a püspök, aki csütörtökönként csoportban foglalkozik a házasságra készülő, fiatal párokkal. – Pedig annak nem a jegyesoktatáskor kell kezdődnie, hanem azelőtt. Sokszor tényhelyzettel találkozik a lelkipásztor, a jegyesoktatás pedig gyakran nem a házasságra, hanem az esküvőre készít fel. Ilyenkor már nem az eszme vonzása diktál. Viszont ha a fiatalok találnak egy ilyen csoportot, akkor tisztán, tudatosan élik meg a kapcsolatukat. Sok nehéz helyzettel találkoztam életemben, mindig minden azon múlott, hogy volt-e őszinte vágy arra, hogy megújítsák a kapcsolatukat. Sok lehetetlen házassággal találkoztam, de amikor el tudták dönteni, hogy újrakezdik, a legcifrább esetekből láttam kiújuló kapcsolatokat – mondta Bíró László.

A házasság hete mozgalom több mint másfél évtizede indult az Egyesült Királyságban és célja, hogy felhívja a figyelmet a házasság fontosságára, népszerűsítse a család intézményét, és segítséget nyújtson azoknak, akik párkapcsolati vagy gyermeknevelési nehézségekkel küzdenek. Magyarországon egy héten át számos budapesti és vidéki helyszínen előadásokkal, beszélgetésekkel, kulturális programokkal kívánják ráirányítani a figyelmet a házasság, a család fontosságára. Idén a házasság hete kiemelt témája a fiatalok házasságra való felkészítése lesz.
A házasság hete ökumenikus istentisztelettel kezdődik vasárnap a győri Kossuth utcai református templomban, ahol Steinbach József református püspök hirdet igét. Az ezt követő héten a központi rendezvényeknek többek között a budapesti Ráday Kollégium, a Deák téri Evangélikus Gimnázium és templom, a Wesselényi utcai baptista imaház, valamint a gazdagréti református gyülekezet ad otthont. Az országos rendezvénysorozat eseménynaptára a www.hazassaghete.hu oldalon követhető nyomon.
Az országos rendezvénysorozatot a Magyar Evangéliumi Szövetség (Aliansz), a Magyar Katolikus Családegyesület, a Magyarországi Református Egyház Házasság- és Családsegítő Szolgálata, a Bibliai Házassággondozó Szolgálat, a Magyarországi Evangélikus Egyház Női Misszió, a Magyarországi Baptista Egyház Család Szolgálata, a Biblia Szól Gyülekezet Házassági Tanácsadó Szolgálata, a Magyarországi Metodista Egyház Család Szolgálata, valamint a Harmat Kiadói Alapítvány és a Family magazin vezetőiből álló munkacsoport szervezi és koordinálja.
MTI/Magyar Kurír

 

Paglia püspök: a házasság nem csak egy érzelem


A Család Pápai Tanácsának elnöke hangsúlyozta, hogy az egész civilizációt sodorjuk veszélybe, ha nem tiszteljük a hagyományos családot.
A házasság egy férfi és egy nő között jöhet létre, és ezt nem csak az Egyház jelenti ki, hanem az olasz alkotmány is – mondta Vincenzo Paglia püspök, a Családok Pápai Tanácsának elnöke február 3-án egy sajtótájékoztatón, amelyen bemutatták a tavaly júniusban Milánóban megrendezett Családok világtalálkozója dokumentumait. Hozzátette, hogy ezen kívül az együttélésnek számos formája létezik, ezekre megfelelő megoldást keresni az örökösödés és magánjog terén oly módon, hogy ne csorbuljon senki emberi méltósága

Hangsúlyozta: a házasság nem csak az érzelemről, a szeretetről szól, nem szabad semmibe venni a társadalomban, a generációk egymást követésében betöltött szerepét. „Ha a házasság alatt az érzelmet értjük, akkor mindent lerombolunk és mindannyian elveszünk” – jelentette ki határozottan.

Kijelentését neves gondolkodók érvelésével támasztotta alá. Idézte Cicerót („a család az állam kezdete”), Justinianust („a házasság egy férfi és egy nő egysége”) és a még csak nem is hívő olasz énekest, színpadi szerzőt, Giorgio Gabert („a világegyetem tudja, hogy két különböző test, két különböző ember nélkül nincs jövő”).

A Család Pápai Tanácsának elnöke hangsúlyozta, hogy ha beteges egyenlősdit akarunk, ha el akarjuk törölni a különbségeket, akkor a gyermekhez is mindenkinek joga lesz, árucikké válhat, holott a gyermek ajándék.

A homoszexuálisok házasságáról elfogadott francia törvényt így kommentálta: „ha egy fontos kormányhatalom a többség által jóváhagyott törvénnyel meg akarja változtatni a civilizációt, nyilvánvalóan rejteget valamit.” Kifejezte nagyrabecsülését a francia püspökök felé, akik bátran vitába szálltak a döntéssel és maguk is meglepődtek, mennyien melléjük álltak: a főrabbi, nem hívő vezető értelmiségiek, evangélikus vezetők, francia muzulmánok.

Paglia püspök hozzátette, hogy az Egyház számára minden ember egyforma méltósággal rendelkezik, bármilyen legyen is szexuális irányultsága. Emlékeztett arra is, hogy a világ több mint húsz országában a homoszexualitás bűnnek számít és kijelentette, hogy küzdeni kell az ilyenfajta diszkrimánició megszüntetéséért – számol be a sajtótájékoztatóról az Avvenire.

Magyar Kurír

 

 

Nyolcvan éve házasok


Már több mint 80 éve él házasságban egy pár az Egyesült Államokban. Február 9-én dísztáblával méltatja és ajándékokkal jutalmazza őket egy házasságbarát kaliforniai keresztény szervezet, a Worldwide Marriage Encounter.
John és Ann Betar együttesen 198 esztendősek: a férj 101, felesége 97 éves. A connecticuti Fairfield városában élnek. Öt gyerekük született – kettő közülük meghalt az 1960-as években –, 14 unokájuk és 16 dédunokájuk van. A pár középiskolás korában ismerkedett meg, egymással szemben laktak, és rendre John vitte kocsijával iskolába Annt. A lány apja nem nézte jó szemmel a fiút, másnak szánta Annt feleségül, ezért a pár elszökött.
A hosszú házasság titkaként felfedték, hogy nincs titok. „Egyszerűen elégedettnek kell lenni, és addig nyújtózni, amíg a takaró ér. Szerencsések vagyunk, hogy megérhettük unokáink felnőtté válását is. Ők tartanak minket életben, értük élünk” – idézte a 101 éves férjet a Yahoo amerikai hírportál.
MTI/Magyar Kurír

2013. február 1., péntek

Esztergom-Szentendrei helyett Vác-Krisztinavárosi

Az Esztergom-Szentendrei rendszerhálózatunkat szándékosan feltehetően megszüntették, akinek van mentése róla, az megértheti, hogy milyen nehéz leszen visszahelyezni, milyen nehéz leszen mindannyiótoknak újra megtalálni, hová került, de felelősöket minek keressek, mivel én ezt vállaltam miNK kelyett, így erről nincsen kedvem írni, majd csak esetleg amikor személyesen beszélhetek veletek, üdvözlettel: drAL


Aki zarándokol
Aki zarándokol, nem rohan
Aki zarándokol, nem menekül
Aki zarándokol, nem menetel
Aki zarándokol, nem túrázik
Aki zarándokol, nem kirándul
Aki zarándokol, nem sétál
Aki zarándokol, nem bóklászik
Aki rohan, azt az idő szorítja,
Aki zarándokol, azt az idő tágítja.
Aki menekül, önmaga elől fut,
Aki zarándokol,önmaga felé tart.
Aki menetel, másokhoz igazodik,
Aki zarándokol,saját ritmusára jár.
Aki túrázik, teljesít,
Aki zarándokol, teljessé lesz.
Aki kirándul, kikapcsolódik,
Aki zarándokol, bekapcsolódik.
Aki sétál, nézelődik,
Aki zarándokol, befelé figyel.
Aki bóklászik, céltalan,
Aki zarándokol, célra talál.
Aki zarándokol, úton van.
Aki zarándokol, jó úton van.
http://www.andre.mindenkilapja.hu (Ahogy kapom, úgy adom!)(50055)
http://www.andre.lapok.hu (Áldott legyen mindörökké az Úr neve!)
http://da.bloglog.hu (Dél-Alföld)
http://dd.bloglog.hu (Dél-Dunántúl)
http://aszerda.mlap.hu (Délvidék)
http://akedd.mlap.hu (Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld)
http://ea.bloglog.hu (Észak-Alföld)
http://em.bloglog.hu (Észak-Magyarország)
http://ahetfo.mlap.hu (Felvidék-kárpátalja)
http://www.andre.atw.hu (Gyökereink)
http://andre.bloglog.hu (Hétköznapok)
http://www.nkrisztina.mindenkilapja.hu (JEGYESEGYETLENEM)
http://kd.bloglog.hu (Közép-Dunántúl)
http://km.bloglog.hu (Közép-Magyarország)
http://nyd.bloglog.hu (Nyugat-Dunántúl)
http://acsutortok.mlap.hu (Őrvidék-gyepüvidék)
http://andre.naplom.info (Szabadkereskedelmi övezetek)
http://akv.bloglog.hu (Ünnepnapok)

Sürgetve kérlek Isteni Irgalmasságodban Jézus, Drága Véreddel borítsd be a langyos lelkeket, hogy megtérhessenek.

http://a-k-v.blogspot.com (Andre Kriszta Visszavonhatatlanul)
http://www.andre.eoldal.hu (Áttekintő irodalmi jelleggel)
http://segitok.blogspot.com (Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások)
http://akv0.blogspot.com (Frissülés)
http://uzene.blogspot.com (Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet… Földkerekségen)
http://igazsagkereso.blogspot.com (Igazságokat keresek, nem féligazságokat!) (04913511731763672942)
http://fenykereszt.blogspot.com (Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete)
http://www.andre.sokoldal.hu (Jogok, parancsolatok, utak)
http://andrelowoa.blogspot.com (Legendák, mesék, mondák)
http://andre.hupont.hu (Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak)
http://lowoa.blogspot.com (Meglepetés)
http://andre-lowoa.blogspot.com (Olvasó gondolkodó)
http://andre.glap.hu ( Öntsünk tiszta vizet a pohárba!)
http://oromhir.blogspot.com (Örömhír)
http://akv1.blogspot.com (Őszinte alázatos erkölccsel)
http://lowoa-andre.blogspot.com (Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek)
http://uzenete.blogspot.com ; http://uzenek.blogspot.com (Üzenet)


„Ó, Jézusom, segíts, hogy mindig meglássam Szent Szavad igazságát, és segíts, hogy hűséges maradjak a Te tanításaidhoz, nem számít mennyire fognak kényszeríteni arra, hogy elutasítsalak Téged.”


 


http://uzenem.blogol.hu (Armageddon nyomában)

http://bloghely.hu/bojt (Böjt-engesztelés-ima)

http://www.andre.5mp.eu (Ébredések, jelenések)
http://andre.ewk.hu (Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen)

http://andre.blogolj.net (Gyorsan, hamarjában, könnyen)

http://uzenet.blogol.hu (Jézus az Emberiséghez)

http://andre.freewb.hu (Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!)

weblapot.net/andre (Meddig még?)

http://andre.blogol.hu (Szentek köztünk élnek, a múlt róluk beszélnek)

http://akv.blogol.hu (Szétszaggatott szívek, akik összetalálkozhatnak, ha egymásra figyelnének mennyei segítséggel)

http://bloghely.hu/andre (Titkok, amelyre ideje, hogy fény derüljön!)
http://uzenet.ingyenblog.hu (Üzenet a Kárpát-medence területéről)

http://andre.ingyenblog.hu (Üzenet a Kárpát-medencén kívülről)
illetve a kedvencnaplom.hu (URam! Naponta fohászkodom Hozzád, hogy jöjjön el a Te országod, s nem veszem észre, hogy az már rég bennem van... Istenem, add, hogy felfedezhesselek Téged mindenben, s megtaláljam lelkem nyugalmát, s boldogan szolgáljam az Életet, amit Te adtál ajándékul minden élőnek! Ámen)

„ Jézus szent vére, melyet a kereszten kiontottál értünk, áldd meg ezt a hajlékot és vedd oltalmad alá!”


http://andre.weboldala.net (Andre Lowoa)
http://akv2.wordpress.com ; http://uzene.wordpress.com (“Én eltökéltem a szívemben, hogy az élet világosságában járok.”)
http://akv1.wordpress.com (Gondolkodtató melankólia)
http://akv0.wordpress.com ; http://uzenik.wordpress.com (Keresztény bizonyságok, életek, történetek)
akv5.wordpress.com (Meztelen Világ)
http://lowoa.wordpress.com (Múltban íródott, jelen-jövőben felhasználható)
http://lowoa0.wordpress.com (Múltban készült, )
http://andrelowoa.wordpress.com (Olvasó gondolkodó)
http://segitok.wordpress.com (Segítek, hogy segíthessek!)(6984)
http://uzeni.wordpress.com (Szóljatok, ha valami nem tiszta! )

http://uzenet.wordpress.com (Üzenet)http://uzenek.wordpress.com (Üzenetek, gondolatok az Egység felé vezető úton)