2013. február 14., csütörtök

„Minden ember számára kijelölte Isten az útját, amelyen kötelessége haladni, és lelkiismeretesen elvégezni a feladatokat. Nekem az a feladatom, hogy a Föld vezetőinek elmondjam a jövőt, és azt, miként lehetne az elkerülhetetlent elkerülni. Azokat az embereket, akiket Ő kiválaszt, nekem kell elvezetnem arra a helyre, ahol túlélhetik a III. világháborút, s a borzalmak után visszatérve egy szép és Istenszerető világot építünk. Minden népnek, vallásnak, az összes politikusnak, a gazdasági mágnásoknak azon kell lenniük, hogy megőrződjék a béke. Ha ez a következő 5 évben nem valósul meg, akkor az Úr által elrendelt jövő bekövetkezik. Ez az Ő feltétele! 2011 lesz az Emberiség bűnhődésének éve.
Istennek személyre és szervezetre szabott üzenete van a következőkhöz:
A keresztény világ vezetőinek, klerikusainak.
Az iszlám államok irányítóinak és hittudósainak.
A zsidó népnek.
Az orosz állam elnökének.
Az Európai Unió Parlamentjének.
A kínai kormánynak.
Az Amerikai Egyesült Államok Szenátusának.
Az ENSZ-nek.
Amennyiben a felsoroltak közül csak egy személy vagy szervezet nem hallgatja meg az Úr intelmeit, akkor bekövetkezik az elrendelt jövő! − 3, 6 milliárd ember fog elpusztulni.
Az atomháború után Közép-Szibériából elindul Isten új prófétája, aki elvezeti a Föld népét az Örökkönvalóhoz. Megvilágosítja szellemi és fizikai lényegét, nyilvánvalósággá téve, hogy csak Isten akarata fontos, nem az emberé. Ezt a levelet mindazok megkapják, akiknek az üzenet szól. Az emberiség nevében kérem, helyesen döntsenek!”
A keresztény világ vezetőinek!
Minden vallást egyenlőnek kell tekinteni, nem lehet egyik sem kizárólagos, hiszen Isten azt sohasem akarta. A keresztény egyháznak tömérdek bűn szárad a lelkén, főképp a múltja miatt. Most jóvátehetne sok mindent. Kezdeményeznie kellene a Vallások Világszövetségének létrehozását, amely együtt vigyázná a Mindenható törvényeit. A hatalmas egyházi vagyont, amelyet az évezredek során a dolgozó nincstelenektől kicsikartak, fordítsák a szociálisan rászorultak és a gyógyászat javára. Adjanak meg minden segítséget azoknak a népeknek, akiket kizsákmányoltak, akiket erőszakkal megfosztottak ősi vallásuktól. Támogassák őket, hogy újra megtalálják identitásukat, engedjék, hogy ismét gyakorolhassák őseredeti vallásukat. Ha ez nem valósul meg 2010-ig, akkor a kereszténység, mint vallás, eltűnik a Föld színéről. Ahogyan több vallás az emberiség történelmében. Csak az a vallás maradhat meg, amely az emberek javát szolgálja, és valódi isteni próféciákon alapszik…
Az iszlám államok vezetőinek és hittudósainak!
Nagyjából ugyanaz vonatkozik rájuk is, mint a kereszténységre, némi kiegészítéssel. Nekik föl kellene hagyniuk azzal a gyakorlattal, hogy nemtelen eszközökkel térítsenek. Terrorista szervezeteik a legprimitívebb harcot folytatják saját vallásuk nevében. Az öngyilkos merényletek elfogadhatatlanok, ezzel a módszerrel azonnal föl kellene hagyniuk. Isten kegyelméből azonban újra megszületett Mohamed próféta, aki 2007-ben föl fog tűnni, és összefogja az iszlám világot azért, hogy megvédje életüket, hitüket egy istentagadó, önös érdekből öldöklő, globalizációra törekvő, hamis próféciákat hangoztató fegyveres csoporttól. Isten csak az önvédelmi harcot bocsátja meg, a sátáni támadóknak nem kegyelmez. Amit az Úr természeti kincsekben, anyagiakban a mohamedán államoknak adott, azt most csakis a béke javára használhatják föl, különben visszaveszi azokat.
A zsidó népnek!
Az emberiség történelmében számos sorscsapás érte a zsidóságot. Ezúttal sem lesz másképpen, ha nem fogadják meg az Úr intelmeit. Izrael vezetői hatalomtól ittasultak, népüket egyéni érdekük szerint használják fel. Aztán vannak a gazdasági klikkek, akik rátelepedtek a Föld országaira, népeire, és úgy gondolják, hogy a pénz és hatalom birtokában bármit megtehetnek. Ők sem tartják be Isten törvényeit, sőt a békesség alapszabályait is másképpen értelmezik. Képesek elmenni az etika formulái mellett, lobbizva a végletekig, hogy céljaikat elérjék. Saját hitükben nem számít bűnnek a mások terrorizálása. Úgy hiszik, ők a globalizáció letéteményesei, Isten elsősorban számukra teremtette a Földet. Pedig ez helytelen gondolkodás, és ez lesz sajnos ismét sok millió békés zsidó végzete. Isten üzenetének legfőbb elve tehát, hogy valamennyi zsidó álljon ki a béke mellett. A dúsgazdag zsidók hagyjanak fel gyarló spekulációikkal, vagyonuk jelentős részét osszák szét karitatív célokra. Ellenkezőleg az atomháború e népet fogja a legnagyobb mértékben súlytani az egész Földön. A pusztulás után is üldözöttek lesznek, hiszen vezetőik nagyban hibásak abban, hogy a dolgok idáig fajultak.
Az orosz állam elnökének!
Isten nekik adta azt a feladatot, hogy ezt a velejéig romlott világot elindítsák a jó úton. Azok a gátlástalan erők, amelyek most abban mesterkednek, hogy rabszolgaságba hajtsák az emberiség jelentős részét, hamarosan elkezdik provokálni Oroszországot is. Aknamunkájukkal, gazdaságilag és politikailag úgy meggyengítik őket, hogy kénytelenek lesznek háborúkba bocsátkozni a piszkálódókkal. Ez lesz az indok, hogy kikiáltsák az oroszokat agresszornak, és a médián keresztül győzködjék, bujtogassák a világot a leszámolásra. A globalizációs erők azt hiszik, győzhetnek, de nem számolnak Istennel. Nem fog működni a rakétaelhárító rendszer meg a többi csodafegyver. Az oroszoknak hirtelen nem marad más, csak az atomfegyver. Mindkét fél kétségbe esik, elindítják nukleáris rakétáikat, amelyek borzasztó pusztulást idéznek majd elő, Szibéria jelentős része azonban átvészeli a csapást. És innen indul el az új próféta, amely kiutat jelent a túlélőknek, s ahonnan elindulhat a Világbéke mozgalom. Első feladatként a térségben élő valamennyi etnikumnak, kisebbségnek meg kell adnia az őket megillető személyi és kollektív jogokat. Ehhez csatlakozni fognak más országok, nemzetek is. A jogok megadása nem a gyengeség jele, hanem az Istenben való bizalomé.
Az Európai Unió parlamentjének!
Ez a szövetség törékeny és játékszere az Egyesült Államok politikájának.
Kezdve azzal, hogy a soknyelvű, sokarcú egyesült Európát egyáltalán föl lehet-e építeni. Nem lehet. A különféle népek nemzetek teli vannak egymás iránti sérelmekkel, amelyeket ha nem is kívánnak már egymáson megtorolni, de az irigység és féltékenység gátja lesz a továbblépésnek. Aztán a hamarosan bekövetkező nemzetközi konfliktusok hatására mind a NÁTO, mind az Európai Unió darabjaira hullik. Nos, ekkor kellene Európa államainak semlegesnek maradnia, hiszen csak így kerülhetnénk el az atomcsapást. Amely államok leteszik voksukat az egyik nagyhatalom mellé, gyakorlatilag pusztulásra ítélik magukat.
A kínai állam vezetőségének!
Kínára egy nagy próbatétel vár. Távol-keleten hamarosan elszabadulnak az indulatok. Rossz példákból kiindulva, melyeket az Egyesült Államoktól tanul el, a hatalmas ország vezetői hoznak egy helytelen döntést, és Kína elkezd terjeszkedni. Erősnek érzi magát, de ez csak illúzió. A kezdeti sikereket követően megkapják a borzalmas atomcsapást, amelynek következtében a legsúlyosabb emberáldozatot fogják elszenvedni. A lakosság 70 %-a odavész. A világháború szinte elképzelhetetlen nyomort, gyötrelmet, fájdalmat zúdít rájuk. Arra szerettem volna figyelmeztetni Kína vezetőit, hogy tegyenek meg mindent az isteni kegyért. Biztosítsák népüknek az emberi és kollektív szabadságokat, adják vissza Tibet függetlenségét, legyenek elégedettek azzal, amilyük van. Több ezer éves hagyományokkal rendelkező gazdag ország, nem szolgált rá ilyen mérvű katasztrófára. Hittel és békevággyal sokat segíthetnének magukon.
Az Amerikai Egyesült Államok szenátusának!
Gonosz, gátlástalan erők tartják hatalmukban gazdaságukat és politikájukat. Istentől messze eltávolodtak, hiába van a pénzükre írva „bízunk Istenben”, tetteik kioltják a jelmondatot. Istentől messze eltávolodtak, a világ csendőreinek hiszik magukat, a föld valamennyi népére a maguk eszmerendszerét akarják rákényszeríteni. Szántszándékkal félrevezetik a tömegeket, odavetve martalékul népámító elemeknek. Demokráciájuk hangzatos, valójában csak arra irányul, hogy globalizálják az emberiséget. A dollárt egyenértékűvé tették a Mindenhatóval: náluk a pénz az Isten. Az amerikai polgárok közfelfogásában a külországi háborúk megengedettek, szükségesek, ha azok anyagi haszonnal kecsegtet, és növeli tekintélyüket. Egy hosszú időn keresztül megtervezett, precízen kivitelezett életstílust honosítottak meg, amelyet sok mindennek lehetne nevezni, Istenfélőnek azonban semmiképp. Beültettek mélyen az emberek lelkébe egyfajta konfekcióérzést, tudatukba valamiféle sablongondolkodást, ezen keresztül már úgy tudják irányítani a népet, ahogy éppen az érdekeik kívánják. Az emberek tehát önzőek és istentagadók lettek. Bűneikért hatalmas árat kell fizetniük. A harmadik világháború kirobbanásáért felelős az amerikai politika, a nagytőkések hatalomvágya és az állampolgárok butasága. A legfőbb üzenet az számukra, hogy hagyják békén a világot. Ne akarják exportálni a demokráciájukat, ne akarjanak valamennyi ország felügyeletei szerve lenni, ne képzeljék, azt hogy minden jó tőlük származik, és ne kezdeményezzenek sehol háborút!
Sajnos attól tartok, az intelem süket fülekre talált. Az Egyesült Államok gátlástalanul átgázol mindenen és mindenkin, hogy világuralmi céljait elérje. Balgán azt hiszik, hogy valamennyi háborúból győztesen fognak kikerülni, hogy a világ úgy formálódik majd, ahogyan ők formálják.
És még mindig van remény. Az egyszerű amerikai polgárok tehetnének valamit egy általános összefogással. Erőteljes békemozgalmakat indítani, a meglévőket fokozni, leváltani az erőszak, a militarizmus híveit. Ellenkező esetben a „szuperhatalom” 2011 után hatalmas veszteségek közepette szétmorzsolódik.
Az ENSZ-nek! (UNO)
Ez a szervezet már megalakulása óta gyanúra ad okot. Számos jel utal arra, hogy az ENSZ elsősorban a leghatalmasabbak érdekeit képviseli, azok privilégiumait védi. A kisebb államok csak létszámnövelésre, a szavazó kvóciens megjelenítésére, az igazságosság látszatának fenntartására vannak benne. Nemigen szolgálja tehát az összemberiséget, így ebben a formában legitimitása megkérdőjelezhető. Az ENSZ-ben találhatók erős, közepes és gyenge nemzetek. És így is vannak rangsorolva. Isten pedig minden népet, embert egyenlőnek teremtett, ezért ami ettől eltérő, az számára a bűn melegágya. Ha az ENSZ képes lenne tagállamait egyenlő mércével mérni, ha nem tenne semmilyen különbséget gazdag és szegény nemzetek között, nagyon sokat tudna enyhíteni az elmérgesedett helyzeten. De valamiért ezt a szerepet nem hajlandó fölvállalni, és az okos tanácsokra sem fogékony. Nagy kár. Milliókat lehetne megmenteni!
Az atomháború után valódi igénnyé válik az Egyesült Nemzetek Szervezete. Isten törvényeinek betartása mellett létrejön egy tényleges népképviselet, ahol nem a kevesek hatalmi érdekei, hanem az összemberiség jövője lesz a lényeg. Az országok közötti egyenlőség − politikában, gazdaságban − végre megvalósul. A szegények és gazdagok közötti szakadéknak jogilag el kell tűnnie.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése